Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąwolnica
działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Wąwolnica
położonej na terenie Gminy Wąwolnica, powiat Puławy, województwo lubelskie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąwolnica, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąwolnica w dniu 25.07.2023 r. Informacja o sprzedaży nieruchomości ukazała się w Infopublikatorze.pl.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość: o numerze ewid. 941 o powierzchni 900 m2 położona w województwie lubelskim, powiat Puławy, gmina Wąwolnica, obręb 0001- Bartłomiejowice, jednostka ewidencyjna 061410_2 Wąwolnica, jednostka rejestrowa G.177; opis nieruchomości – nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Bartłomiejowice w gm. Wąwolnica. Działka zabudowana jest nieczynną zlewnią mleka, budynek nadaje się do rozbiórki lub generalnego remontu o pow. zabudowy 82m2. Kształt działki – prostokątny, zbliżony do kwadratu. Działka przylega od południa do drogi publicznej powiatowej biegnącej przez wieś. Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa. Lokalizacja działki w części zachodniej wsi. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Wąwolnica uchwalonego przez Radę Gminy Wąwolnica uchwałą Nr XXXVIII/249/02 z dnia 12 września 2002 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 122 z dnia 18 października 2002 r. poz. 2646 zmienionym Uchwałą Nr X/65/15 z dnia 26 października 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2016 r. poz. 754, położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oznaczonym w rysunku planu symbolem MR i MN. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LU1P/00046166/0. Opis użytku: grunty rolne zabudowane -pow. 0,07 ha, pastwiska trwałe – pow. 0,02 ha.
Cena wywoławcza – 87.840,00 zł
Wadium do przetargu – 4.392,00 zł
Minimalne postąpienie – 878,00 zł

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI
odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00

    w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąwolnicy przy ul. Lubelskiej 39, 24-160 Wąwolnica. 

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wymaganej wysokości w terminie, miejscu i formie.

Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wąwolnica nr 55 8733 0009 0006 1160 2000 0020 w Banku Spółdzielczym z adnotacją „wpłata wadium na nieruchomość położoną w Bartłomiejowicach, nr działki 941’’.
Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym najpóźniej na 5 dni poprzedzających termin przetargu. Potwierdzenie wniesienia wadium należy przesłać niezwłocznie w dniu dokonania wpłaty na adres poczty elektronicznej: gmina@wawolnica.pl, podając dodatkowo w treści wiadomości numer kontaktowy.

Wniesione wadium pełni funkcję kaucji gwarancyjnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny.
Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia na wezwanie organizatora przetargu, w oznaczonym dniu i godzinie, wpłacone wadium podlega przepadkowi.

II. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

 1. Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

III. Pozostałe warunki przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta, spełniającego warunki przetargu.
 2. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Wójt Gminy Wąwolnica zarządza powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnienie przetargu.
 3. Informuje się, ze organizator przetargu może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia, bez podania przyczyny.

IV. Zawarcie umowy:

 1. W terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu
  i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Gmina Wąwolnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca nieruchomości.

V. Tryb odwoławczy

 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wąwolnica.
 2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 3. Wójt Gminy Wąwolnica rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
 4. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy Wąwolnica wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze sprzedażą nieruchomości.
  VI. Szczegółowe informacje
  Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wąwolnicy ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica pok. nr 15 lub pod nr tel. 81 8825 001 wew. 32.

VII. Obowiązek informacyjny:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, adres e-mail: gmina@wawolnica.pl, tel. 81 8825 001.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Wąwolnica, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) a także Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wójt Gminy Wąwolnica

/-/ Marcin Łaguna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy