Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. ( 41 ) 372 32 49, fax ( 41 ) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

Znak: GN.6840.25.2022.IG Końskie, dn. 11.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskie położonej w Końskich przy ul. mjr. Hubala, obręb 0005, złożonej z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 5779/33 o powierzchni 0,0025 ha oraz udziału wynoszącego 1/50 części w działce numer 5779/50 o powierzchni 0,1263 ha.

Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 8.000,00 złotych.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

Wadium wynosi – 1.000,00 złotych.

Opis nieruchomości:

Działka oznaczona numerem 5779/33 o powierzchni 0,0025 ha jest przeznaczona do zabudowy garażowej, natomiast działka oznaczona numerem 5779/50 stanowi drogę dojazdową do garaży. Działka nr 5779/33 jest niezabudowana i stanowi przedłużenie 11 istniejących garaży w zabudowie szeregowej. Znajduje się na niej wysypany gruz, żużel. Po stronie południowej i wschodniej działki występuje skarpa i teren obniżony.

Teren uzbrojony jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację i gazociąg.

Zgodnie z ewidencją gruntów działka numer 5779/33 stanowi użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy a działka numer 5779/50 stanowi użytek Bi – inne tereny zabudowane.

Dla działki oznaczonej numerem 5779/33 Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00033109/0, a dla działki numer 5779/50 prowadzona jest księga wieczysta KI1K/00039971/5.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, mjr. Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej uchwalonym Uchwałą Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. działka nr 5779/33 położona jest na terenie oznaczonym symbolem KS1 – tj. na terenie obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże natomiast działka nr 5779/50 położona jest w terenie obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże oraz w terenie infrastruktury technicznej – tereny obiektów i urządzeń elektrotechniki.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 18 października 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, skrzydło zachodnie, pokój nr 2

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 13 października 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
  2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, skrzydło zachodnie, pokój numer 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Wywieszono dnia …………..…… 2023 r.

Zdjęto dnia …………..….. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ