Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793

OGŁOSZENIE

GMKR.6840.21.2020 Nidzica, 07 września 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2,

m. Nidzica,KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer:

  1. 200/5 o pow. 0,1202 ha, opis użytku: RIVb;
  2. 200/6 o pow. 0,1191 ha, opis użytku: RIVb 0,0466 ha, RV 0,0725 ha.

Działki niezabudowane, położone w zachodniej części miasta Nidzica, przy ul. Działdowskiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz hala sportowa. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej Nr 190610 N poprzez wydzieloną geodezyjnie drogę wewnętrzną (działka nr 200/8). Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Wzdłuż północnej części działek przebiega sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjna. Ponadto w północnej części działki nr 200/5 znajduje się studzienka kanalizacyjna. Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na przebiegającą przez działki sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr LII/673/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 2276) działki położne są na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, oznaczonym symbolem B-3UM. W ramach przeznaczenia podstawowego należy sytuować wyłącznie usługi nieuciążliwe. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania
i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A w Gdańsku Oddział
w Olsztynie polegająca na udostępnieniu działki nr 200 (po podziale m.in. dz. nr: 200/5, 200/6) o powierzchni 1,9621 ha w celu wybudowania na niej urządzeń tj. YAKY 4×50 mm2 L-230 m, prawie budowy, przejścia
i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienioną działkę, udostępnieniu działki nr 200 w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 200/5 – 77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%
w kwocie 14 398,37 zł (czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100);

2. działka nr 200/6 – 76 000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%
w kwocie 14 211,38 zł (czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 38/100).

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie (osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru) zaliczki w wysokości 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100), tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu
13 października 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku przedsiębiorców, rozłożenie ceny sprzedaży na raty stanowić będzie pomoc de minimis,
o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.

UE L. 352 z 24.122013 r.). Wymagane wówczas będzie złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia czy i w jakiej wysokości uzyskiwałw danym roku i w dwóch poprzednich latach pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu, jeżeli tak to w jakiej kwocie (całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych) oraz przedłożenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy de minimis.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. działek odbył się 18 lipca 2023 r., natomiast drugi 05 września 2023 r.

Rokowania odbędą się w dniu 19 października 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 200/5 lub 200/6 położonej w obrębie 2 m. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r. do godz. 1500.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone
z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada, a rokowania zostają unieważnione.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 13 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18