Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Starosta Lubelski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Konopnica

OGŁOSZENIE

Starosta Lubelski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Konopnica

STAROSTA LUBELSKI

REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

stanowiącej działkę nr 1305/2 o pow. 0,0648 ha

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiąca działkę nr 1305/2 o pow. 0,0648 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00271083/3.

Działka nr 1305/2 położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej prowizorycznie utwardzonej kamieniem – drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy szybkiego ruchu – S-19. Działka nieutwardzona, niezabudowana, nieużytkowana, wcześniej wykorzystywana w produkcji rolniczej- zasiewy jednoroczne. Kształt działki regularny wielokąt zbliżony do trapezu, konfiguracja terenu – teren pofalowany, za granicą działki znaczne zaniżenie terenu. Działka jest nie uzbrojona, wzdłuż drogi serwisowej położona jest sieć telekomunikacyjna, inne sieci w znacznym oddaleniu do działki.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej nr LU1I/00271083/3 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, które nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości. .

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 15 900,00 (netto).

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 900,00 zł.
  2. Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.).
  3. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 795,00 zł.
  4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 02.08.2022 r. o godz. 9.00w sali konferencyjnej na parterze. III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica :

Działka nr 1305/2 znajduje się w obszarze, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o projektowanym przeznaczeniu: tereny zieleni publicznej, parkowej, urządzonej.

IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

V. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 28.07.2022 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

VI.W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

VIII. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

IX. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

X. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661) lub telefonicznie pod nr 81 52 86 661.

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych