Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121

OGŁOSZENIE

WYKAZ

pomieszczenia mieszkalnego położonego w mieście Helu

przeznaczonego do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899,815)

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia mieszkalnego, przy ulicy Wiejskiej 79 nr 6, położonego w Helu, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 7

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest na nieruchomości ozn. geod. nr 342/2 ujawnionej w księdze wieczystej GD2W/00020308/9. Położony jest na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 19,40 m2 składający się z jednego pomieszczenia mieszkalnego wraz z udziałem wynoszącym 16960/238986 w częściach wspólnych budynku oraz udziału w wysokości 16960/238986 we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 342/2 łącznego obszaru 743 m2 na której usytuowany jest budynek

Cena sprzedaży wynosi : 61.984,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899,815 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 29.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych