Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196

OGŁOSZENIE

Brwinów, dnia 28 czerwca 2022 r.

GN.6840.12.2022

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z NR 11

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży będzie zabudowana nieruchomoś

gruntowa, położona w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 C, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 140/1 o powierzchni 0,3594 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1P/00047925/8.

Cena nieruchomości: 1 100 000 złotych brutto

(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 931) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kanie przy ulicy Szkolnej 5 C, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim i w województwie mazowieckim.

W skład nieruchomości wchodzi działka ewidencyjna 140/1 o powierzchni 0,3594 ha, z obrębu 07 Kanie w gminie Brwinów. Nieruchomość ma kształt prostokąta, który jednym bokiem przylega do ulicy Szkolnej, drugim przeciwległym do ulicy Warszawskiej. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, niezagospodarowany, lekko obniżony w kierunku ulicy Warszawskiej oraz porośnięty trawą i drzewami, krzewami (niestanowiącymi lasu). Na nieruchomości w jej północno – wschodnim narożniku znajdują się fragmenty murów budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 30 m2. Wzdłuż zachodniej granicy (na odcinku ok. 30 m) przebiega przewód gazowy średnioprężny D20 zasilający budynek posadowiony na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 141 (niebędącej własnością Gminy Brwinów). Gmina Brwinów nie posiada podpisanej umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Nad nieruchomością przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Przyszły nabywca nieruchomości ureguluje we własnym zakresie i własny koszt kwestię przebiegu gazociągu oraz linii energetycznej. Nieruchomość usytuowana jest przy drogach publicznych – ulicy Szkolnej

(droga gminna – 3 KLg) i ulicy Warszawskiej (droga wojewódzka – nr 719), ale nie ma z nich urządzonego wjazdu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa niżej) nie dopuszcza tworzenia jakichkolwiek nowych bezpośrednich zjazdów z drogi nr 719 na przyległe działki. Przyszły nabywca nieruchomości poczyni we własnym zakresie i na własny koszt uzgodnienia w zakresie wjazdu/zjazdu z ulicy Szkolnej z zarządcą drogi (Gminą Brwinów).

Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W ulicy Szkolnej ułożona jest gminna sieć kanalizacyjna i wodociągowa, oraz gazowa i elektroenergetyczna. Przyszły nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do uzyskania stosownych pozwoleń, do podłączenia się do istniejących sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania ewentualnych przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów i odbiorców.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane na cele usługowe i handlowe (np. Centrum Elektryczne, Biedronka), stacja gazu, a także tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z różnych okresów czasu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Kanie, Gmina Brwinów, położonego pomiędzy projektowanym ujęciem wód „Kanie” a drogą wojewódzką nr 719 i granicą z Otrębusami” zatwierdzonym uchwałą Nr 30 -IV Rady Gminy Brwinów z dnia 7 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 21 maja 2003r., Nr 136, poz. 3357), przedmiotowa nieruchomość znajdują się na obszarach:

13 – AU – teren usług nieuciążliwych.

Ustalenia szczegółowe: teren położony:

– w obszarze chronionego krajobrazu;

– w zewnętrznej strefie ochrony pośredniej projektowanego ujęcia wód „Kanie”;

– częściowo na obszarze stanowiska archeologicznego nr 59-64/16;

– w obrębie konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej.

Dla terenów usług nieuciążliwych, plan ustala:

– dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych programów usługowych, produkcji, zaplecza motoryzacji, magazynów, handlu – w tym handlu hurtowego.

– lokalizowanie wszystkich nowych budynków o charakterze usługowym oraz rozbudowa już istniejących wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– nie dopuszcza się lokalizacji programów uciążliwych lub wpływających szkodliwie na środowisko.

– dla działek bezpośrednio przylegających do ulicy Szkolnej maksymalną wysokość zabudowy 2 kondygnacje.

Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu nr 58 -64/16 i 58-64/19 – warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt właściciela lub inwestora) archeologicznych badań wykopaliskowych – wyprzedzających planowane inwestycje i zagospodarowanie terenu. Do czasu przeprowadzenia ww. badań archeologicznych na tym obszarze ustala się zakaz zmiany użytkowania terenów tj. wznoszenia obiektów kubaturowych, uzbrajania terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, realizacji układu komunikacyjnego, realizacji ogrodzeń działek oraz prowadzenia robót ziemnych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30-35 cm poniżej istniejącego poziomu terenu.

14 – KW – teren ciągu pieszo – jezdnego (stanowiącego dojazd do działki nr ew. 142/5).

1 KGPw – ulica Warszawska, droga wojewódzka nr 719.

12 TWK/3 –KLg – teren wartości kulturowych, droga gminna. Ustalenia szczegółowe jw. Ponadto Plan ustala podporządkowanie rozwiązań układu komunikacyjnego uwarunkowaniom wynikającym z istniejącej wartościowej zieleni i zainwestowania oraz istniejących obiektów kultu i pamięci. Nakazuje ochronę i uzupełnienie istniejącego szpaleru drzew.

(Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego w tut. Urzędzie Gminy przy ulicy Grodziskiej 12, tel. 22 738 26 54).

Dla terenu obejmującego działkę ewidencyjną 140/1 położoną w m. Kanie, nie został wyznaczony w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, ani też nie został sporządzony gminny program rewitalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.).

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu. Płatność należności z tytułu nabycia nieruchomości jednorazowo (bez możliwości rozłożenia na raty), najpóźniej na 2 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, upływa w dniu 16 sierpnia 2022 roku. Wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12, w Biurze Obsługi Interesantów, w dniach od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 12 lub telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach 5 lipca 2022 roku – 26 lipca 2022 roku opublikowany na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.