Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg

OGŁOSZENIE

Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg

Syndycy masy upadłości Janusza Włocha i Ilony Włoch ogłaszają przetarg obejmujący:
1.sprzedaż lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) położonego w Żywcu na Osiedlu 700-lecia składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 48m 2, KW nr BB1Z/00105613/4 Minimalna cena sprzedaży wynosi 174.250,00zł. netto (słownie sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).


§ 1

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Ligus (upadłość Janusza Włocha) nr 03 1090 1740 0000 0001 4902 7474.
 2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 11.08. 2022r.
  3.W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 3. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.
  5.W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie przy czym:
  a) zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,
  b) za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.
  §2

  1.Oferty nabycia lokalu będącego przedmiotem przetargu należy składać w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5, 43-300 Bielsko-Biała w dniu 12 sierpnia 2022r. w godz. od 9.00 do 9.30 w zamkniętych kopertach. Oferta powinna zawierać :
  a) oferowaną cenę zakupu sprzedawanego prawa,
  b) dowód wpłaty wadium,
  c) oświadczenie, iż oferent akceptuje warunki Regulaminu Przetargu, zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że Syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości,
  d) numer rachunku bankowego na który powinno zostać zwrócone wadium. .
  2.Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2022r. o godz. 9.35 w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kłaputa w Bielsku-Białej adres jak wyżej.
  1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT.
   4 .Nabywca ponosi wszelkie koszty i ciężary /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw, łącznie z ewentualnym wykreśleniem obciążeń przedmiotowych praw. Wyboru notariusza dokonuje syndyk.
  2. Z operatem szacunkowym oraz sprzedawanym lokalem można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel.602439877.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach