Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564

OGŁOSZENIE

Liszki, dnia 29 sierpnia 2022 r.

PPG. 6840.20.2022

Wójt Gminy Liszki

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości,
położonych w miejscowości Kaszów, gm. Liszki
stanowiących własność Gminy Liszki.

1/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3517/23 o pow. 0,1255ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 296.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100)

Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

2/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3517/24 o pow. 0,1690ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 369.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100)

Wadium: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

3/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3517/25 o pow. 0,1000ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 246.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych, 00/100)

Wadium: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

4/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:

3517/26 o pow. 0,1000ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 246.000,00 zł (w tym 23% VAT)

(słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych, 00/100)

Wadium: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

W księdze wieczystej nr KR1K/00024980/7 aktualnie znajduje działka nr 3517/17, która decyzją Wójta Gminy Liszki nr PPG.6831.151.2021 z dnia 09.06.2022 r., uległa podziałowi na działki nr: 3517/18, 3517/19, 3517/20, 3517/21, 3517/22, 3517/23, 3517/24, 3517/25, 3517/26, 3517/27, 3517/28, 3517/29, 3517/30 i 3517/31. Jednocześnie, informuję, że w okresie podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu może nastąpić ujawnienie w przedmiotowej księdze wieczystej ww. podziału.

* * *

Opis nieruchomości 1

Działka nr 3517/23 o pow. 0,1255ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości obiekty użytku publicznego (szkoła podstawowa, przystanki autobusowe). Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki zakrzaczony, zadrzewiony, porośnięty samosiejkami. Kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (drogi powiatowej nr 2183K oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3472 obręb Kaszów) zapewniony jest poprzez drogi gminne wewnętrzne oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 3517/18, 3517/1
i 3534 obręb Kaszów. Media dostępne w sąsiedztwie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów-obszar 2 zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 07.07.2021 r. poz. 4016) działka nr 3517/23 położona w miejscowości Kaszówznajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 3MNU2.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określono

Opis nieruchomości 2

Działka nr 3517/24 o pow. 0,1690ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości obiekty użytku publicznego (szkoła podstawowa, przystanki autobusowe). Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki zakrzaczony, zadrzewiony, porośnięty samosiejkami. Kształt nieregularny. Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (drogi powiatowej nr 2183K oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3472 obręb Kaszów) zapewniony jest poprzez drogi gminne wewnętrzne oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 3517/18, 3517/1 i 3534 obręb Kaszów. Media dostępne w sąsiedztwie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów-obszar 2 zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 07.07.2021 r. poz. 4016) działka nr 3517/24 położona w miejscowości Kaszówznajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 3MNU2.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określono

Opis nieruchomości 3

Działka nr 3517/25 o pow. 0,1000ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości obiekty użytku publicznego (szkoła podstawowa, przystanki autobusowe). Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki zakrzaczony, zadrzewiony, porośnięty samosiejkami. Kształt regularny, zbliżony do pięciokąta. Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (drogi powiatowej
nr 2183K oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3472 obręb Kaszów) zapewniony jest poprzez drogi gminne wewnętrzne oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 3517/18, 3517/1 i 3534 obręb Kaszów. Media dostępne w sąsiedztwie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów-obszar 2 zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 07.07.2021 r. poz. 4016) działka nr 3517/25 położona w miejscowości Kaszówznajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 3MNU2.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określono

Opis nieruchomości 4

Działka nr 3517/26 o pow. 0,1000ha położona jest w miejscowości Kaszów, gmina Liszki, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości obiekty użytku publicznego (szkoła podstawowa, przystanki autobusowe). Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki zakrzaczony, zadrzewiony, porośnięty samosiejkami. Kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (drogi powiatowej
nr 2183K oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3472 obręb Kaszów) zapewniony jest poprzez drogi gminne wewnętrzne oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 3517/18, 3517/1 i 3534 obręb Kaszów. Media dostępne w sąsiedztwie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów-obszar 2 zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 07.07.2021 r. poz. 4016) działka nr 3517/26 położona w miejscowości Kaszówznajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 3MNU2.

* * *

Ww. nieruchomości będące przedmiotem przetargów wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

* * *

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 04 października 2022 r.
w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki
(obok OSP Liszki) w godzinach:

11:00 – nieruchomość nr 1

12:00 – nieruchomość nr 2

13:00 – nieruchomość nr 3

14:00 – nieruchomość nr 4

Wadium należy wpłacić do dnia 27 września 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Liszki nr 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN)
w określonej wyżej wysokości i terminie.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

W przypadku płatności przelewem, wpłaty wadium należy dokonać z konta, którego właścicielem jest uczestnik przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków
( w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się, nie później niż przed upływem
3 dni od daty przetargu, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez uczestnika przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa
w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy ( małżonka ).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Krakowskiego. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt Nabywcy.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym zagospodarowaniem.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2021r. poz. 2213 ze zm).

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r .o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

Szczegółowe informacje na temat przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego
i Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3 (Geodezja), tel. 12 257-65-57.

Wywieszono dnia: 30.08.2022 r.

Zdjęto dnia:

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.