Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia i I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem niemieszkalny wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia i I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem niemieszkalny wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej

Chełmek, dnia 18 sierpnia 2023 roku

Znak:AGK.6840.20.2023

Znak:AGK.6840.10.2023

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W Y C I Ą G 

 Z   O G Ł O S Z E N I A   O   I   P R Z E T A R G U   U S T N Y M   N I E O G R A N I C Z O N Y M (LICYTACJI) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej piętrowym budynkiem niemieszkalny wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej, składająca się z działek oznaczonych   w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako nr 514/48 o pow. 0.0016 ha, 514/27 o pow. 0.0252 ha, 514/52 o pow. 0.0097 ha (łączna pow. 0.0365 ha).

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza: 514/48 o pow. 0.0016 ha, 514/27 o pow. 0.0252 ha, 514/52 o pow. 0.0097 ha (łączna pow. 0.0365 ha) zabudowane piętrowym budynkiem niemieszkalnym, wolno stojącym (byłej sołtysówki) oznaczony nr 67 przy ul. Gorzowskiej, objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00068727/0, za cenę wywoławczą 230.000,00 złotych netto. Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.).

2. Przeznaczenie nieruchomości: Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/273/17 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 roku, nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

3. Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU  O GODZ. 10.45 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

4. Wysokość wadium: 23.000,00 złotych,

5. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11,  a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego  w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 18 sierpnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy