Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszalnego nr 14 w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszalnego nr 14 w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2

Chełmek, dnia 3 kwietnia 2023 roku

Znak:AGK.6840.2.2023

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G   Z   O G Ł O S Z E N I A   O   I  P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ:

1. Nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 14 położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 2 na I piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 49,70 m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału  w częściach wspólnych budynku 4970/66754 oraz ułamkowej części gruntu.

2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00022797/7.

3. oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów   i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/135 obręb Chełmek,

4. powierzchnia nieruchomości: 0.0370 ha,

5. przeznaczenie nieruchomości: cele mieszkaniowe,

6. cena wywoławcza: 170.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

7. Wysokość wadium: 17.000,00 złotych.

Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MAJA 2023 ROKU O GODZ. 11:00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszonew siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego  w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844 90 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 3 kwietnia 2023 roku.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu