Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza do dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza do dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat następujące nieruchomości

Chełmek, dnia 5 grudnia 2022 roku
Znak:AGK.6845.44.45.46.2022

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.:

  1. działka nr 842/222 o pow. 0.0126 ha, położona w Chełmku, obręb Chełmek, ul. Broniewskiego,
  2. działka nr 1680 o pow. 0.0553 ha, położona w Chełmku, obręb Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego,
  3. działka nr 2032/18 o pow. 4.2750 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Sosnowa,
  4. działka nr 1158/97 i 1159/98 o łącznej pow. 7.5396 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, rejon, ul. Oświęcimskiej,
  5. działka nr 172/97 o pow. 7.0000 ha, położona w Bobrku, obręb Bobrek, ul. Kolista.
    Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 grudnia 2022 roku do dnia 27 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
    Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy