Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
    Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

    Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ W DZIERŻAWĘ  

            Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506                   z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę następującą nieruchomość będącą własnością Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej.

  Oznaczenie, powierzchnia i opis nieruchomości  Numer KWPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Wysokość opłaty za dzierżawę nettoForma i termin przekazania nieruchomości
Fragment nieruchomości oznaczony                w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2509/2 o pow. 37,50 m2 obręb Chełmek, położona w Chełmku przy ul. Sadowej.  Fragment nieruchomości ma kształt nieuregulowany.    KR1E/00037251/7          Pod lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych.10,00 złotych      Dzierżawa na okres 3 lat  

Postanowienia ogólne:

  1. Do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  2. Czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie z góry w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego,
  3. Czynsz dzierżawny jest płatny na indywidualny numer konta, który zostanie podany w umowie dzierżawy gruntu, przy czym za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego.
  4. W przypadku gdy koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, zapłata powinna zostać dokonana przed tym dniem.
  5. Uchybienie terminu dokonania zapłaty za dzierżawę powoduje doliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  6. Aktualizacja czynszu dzierżawnego może następować w przypadku gdy stawka ta w okresie dzierżawy nieruchomości w kolejnych latach będzie mniejsza od stawki ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza Chełmka w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszów najmu i dzierżawy na dany rok, na co Dzierżawca wyraża zgodę.

            Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia 27 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

            Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy wymienionej wyżej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku  ul. Krakowska 11, w pokoju nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 844-90-31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu