Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 1338/27 o pow. 30,00 m2 położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej, obręb Bobrek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 1338/27 o pow. 30,00 m2 położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej, obręb Bobrek

Chełmek, dnia 12 września 2023 roku

Znak:AGK.6845.27.2023

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Chełmek na wniosek strony tj.: działka nr 1338/27 o pow. 30,00 m2 położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej, obręb Bobrek.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 13 września 2023 roku do dnia 4 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy