Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Chełmka u w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka u w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony:

Chełmek, dnia 12 maja 2022 roku
Znak:AGK.6845.17-21.2022

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę, na wniosek strony:

  1. Fragment nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 842/275 o pow. 0.0012 ha, położona w Chełmek, obręb Chełmku, ul. Krakowskiej 20/7,
  2. Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/4 o pow. 0.0206 ha, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej,
  3. Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/5 o pow. 0.0127 ha, położona w Bobrku przy ul. Starowiejskiej,
  4. Fragment nieruchomości stanowiący własność Gminy Chełmek, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1388/9 o pow. 0.4000 ha, położona w Gorzowie, obręb Gorzów, ul. Rzeczna.
    Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 13 maja 2022 roku do dnia 3 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
    Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu