Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stanowice

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Stanowice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 845/6

położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Stanowice

          Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Stanowice oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 845/6 o powierzchni 0,6001 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00040351/9 – dział III zawiera wpis dotyczący prawa drogi, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Stanowice, na południe od ul. Zwycięstwa – brak fizycznego dojazdu do nieruchomości. Działka obejmuje pas  gruntu o dł. ok. 320 m przy szerokości ok. 19 m. Obszar ten nachylony jest na południowy zachód. Działka ta jest niezabudowana i w przeważającej części nieużytkowana – porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do uzbrojenia, w północnej części przecina ją sieć energetyczna średniego napięcia, zaś w centralnej części gazociąg.

          Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2002 r. poz. 2749) – działka nr 845/6 położona jest w terenie upraw polowych i ogrodniczych (symbol planu: R1) oraz w terenie mieszkaniowym z dużym udziałem zieleni (symbol planu: MZ).

          Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 845/6 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie jako działki: 597/5, 596/5, 579/5, 578/5, 577/5, 972/5, 1385/6, 1466/6, 106/1.

          Cena wywoławcza: 160 000, 00 zł netto (sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie
z ustawą o podatku od towarów i usług.

          Wadium: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 23.09.2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie (tj. 23.09.2022 r.) jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

          Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

          Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 11ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

          Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

          Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 845/6 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Stanowice
  2. mapa poglądowa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony