Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

działki nr 3065/176

położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

          Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3065/176 o powierzchni 0,3974 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00155510/1 – dział III zawiera wpisy dotyczące służebności drogowych i gruntowej oraz prawa drogi, natomiast dział IV jest wolny od wpisów.

          Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, na północ od ul. Jesionka – dojazd prawnie nieuregulowany. Działka obejmuje prostokątny obszar o dł. ok. 100 – 102 m i szer. ok. 39 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na południe. Działka ta była użytkowana rolniczo jako grunt orny.  Nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do uzbrojenia – najbliższe sieci odległe są
o kilkadziesiąt metrów, przy czym ich doprowadzenie musi nastąpić przez nieruchomości osób trzecich.

          Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r. poz. 1055) – działka nr 3065/176 położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu 1PU).

          Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 3065/176 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do innych niż Gmina właścicieli nieruchomości przyległych.

          Cena wywoławcza: 279 000, 00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

          Wadium: 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 23.09.2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

          Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

          Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy  ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6  opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

          Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy  i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

                                                

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych