Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Nadbrzeżnej składającej się z niezabudowanej części działki nr 131/8 o powierzchni 0,1485 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Nadbrzeżnej składającej się z niezabudowanej części działki nr 131/8 o powierzchni 0,1485 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany przy ulicy Nadbrzeżnej składającej się z niezabudowanej części działki nr 131/8 o powierzchni 0,1485 ha (1485 m2), dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1B/00003631/3. Nieruchomość stanowi użytek rolny – pastwisko PsIII 1485 m2.

Działka wydzierżawiana z przeznaczeniem na uprawę warzyw na okres do 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 1030w Urzędzie Miejskim
w Jezioranach Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8).

Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 178,20 zł.

Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym.

Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku trwania dzierżawy.

W roku zawarcia umowy dzierżawy czynsz płatny jest do 30 czerwca 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem, do dnia 19 maja 2023 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na dalszy okres umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Burmistrz Jezioran zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

            BURMISTRZ  JEZIORAN

                                                                                                           /-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

Jeziorany, dnia 2023-04-19

Sporządził:

A. Aptazy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18