Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę garażową, oznaczonej numerem geodezyjnym 357/82 o pow. 21 m2, położonej przy ulicy Sienkiewicza w obrębie nr 1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę garażową, oznaczonej numerem geodezyjnym 357/82 o pow. 21 m2, położonej przy ulicy Sienkiewicza w obrębie nr 1

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony
na sprzedaż działki pod zabudowę garażową, oznaczonej numerem geodezyjnym 357/82 o pow. 21 m2, położonej przy ulicy Sienkiewicza w obrębie nr 1 – miasta Jeziorany, będącej własnością Gminy Jeziorany, opisanej w KW OL1B/00018848/5.
Sprzedaż działki nastąpi wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu
i przejazdu do drogi publicznej przez nieruchomości będące własnością Gminy Jeziorany obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi 357/61 i 133/6 opisane w KW OL1B/00031417/2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany  uchwalonym Uchwałą nr XLII/281/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia
31 stycznia 1998 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego Nr 5 poz. 75 z 16.03.1998 roku działka nr 357/82 jest przeznaczona pod lokalizację zespołu garażowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
 w wysokości 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 12-10-2023 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego
w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Jezioran.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

          Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

          Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8
w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.                       

Jeziorany, dnia 12.09.2023 r.       

sporządziła: I. Ławrecka               

                                                                     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy