Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej niedaleko jeziora Ring

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej niedaleko jeziora Ring

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej niedaleko jeziora Ring składającej się z działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 miasta Jeziorany oznaczonej numerem geodezyjnym 13/6 o powierzchni 0,1023 ha opisanej w KW OL1B/00003621/0 będącej własnością Gminy Jeziorany. Nieruchomość nie posiada obciążeń, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany dla terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Łąkowej
uchwalonym Uchwałą Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia
20 października 2021 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 824 z dnia 15.02.2022 roku, teren na którym zlokalizowana jest działka nr 13/6 oznaczony jest symbolem 2MN pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2023 r. o godz. 0900  

w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4 (pokój nr 8).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –57.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
 w wysokości 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 31-08-2023 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego
w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Jezioran.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

          Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

/-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

                                                                                                               BURMISTRZ  JEZIORAN

Jeziorany, dnia 02.08.2023 r.            

sporządziła: I. Ławrecka                                                                           

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18