Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Knyszyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

OGŁOSZENIE

Burmistrz Knyszyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

BURMISTRZ KNYSZYNA OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

Znak: Gk.6840.1.2023

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 t.j.), w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)

I. Oznaczenie i opis nieruchomości

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr 680/5 o powierzchni 0,1277 ha,
  Działka nr 680/6 o powierzchni 0,1448 ha,
  Działka nr 680/7 o powierzchni 0,1335 ha,
  Działka nr 680/9 o powierzchni 0,1409 ha,
  Działka nr 680/12 o powierzchni 0,1651 ha.
  Księga wieczysta Nr BI1B/00226545/0 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych). Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna 2008804_4 Knyszyn – Miasto
 2. Opis nieruchomości:
  Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działki budowlane przeznaczone do sprzedaży powstały z podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej gminnej położonej w odległości około 800 m od końcowej części zwartej zabudowy miejskiej przy ul. Białostockiej w Knyszynie. Działki budowlane powstały z podziału gruntów rolnych, stanowią teren wolny porośnięty trawą i pojedynczo drzewami samosiejkami. Dojazd do tego kompleksu ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową.
Grunt dobry pod względem budowlanym. W rejonie lokalizacji występują następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
 energia elektryczna
 wodociąg
 kanalizacja
W najbliższym otoczeniu opisanych działek występują grunty rolne oraz tereny leśne i zadrzewione o nieco zróżnicowanej konfiguracji pionowej.

Działka nr 680/5 o pow. 1 277 m2. Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku z nieco mniejszą szerokością przy drodze żwirowej, a większą od zaplecza (przy drodze wewnętrznej).
Działka nr 680/6 o pow. 1 448 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową. Działka ma konfigurację czworoboku zbliżonych do prostokątów z dojazdem od drogi żwirowej.
Działka nr 680/7 o pow. 1 335 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.
Działka nr 680/9 o pow. 1 409 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który dłuższym bokiem graniczy z drogą dojazdową wewnętrzną.
Działka nr 680/12 o pow. 1 651 m2: Dojazd do działki ul. Białostocką o nawierzchni asfaltowej i końcowy odcinek (na przedłużeniu tej ulicy) drogą żwirową, dalej dojazd zabezpieczony został przez wydzielenie w ramach tego samego podziału drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 680/4 o pow. 3531 m2. Działka posiada łamaną konfigurację lecz o obszarze dogodnym do lokalizacji obiektów kubaturowych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. W odniesieniu do obszaru, na którym wydzielone zostały przedmiotowe działki, Burmistrz Knyszyna decyzją znak: Go.6730.3.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. ustalił warunki zabudowy polegające na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 5. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
 6. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

II. Cena wywoławcza nieruchomości:
Działka nr 680/5 – 117 000 zł,
Działka nr 680/6 – 133 000 zł,
Działka nr 680/7 – 122 000 zł,
Działka nr 680/9 – 129 000 zł,
Działka nr 680/12 – 135 000 zł.
Do ceny sprzedaży netto (ustalonej w wyniku przetargu) zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 23 %

III. Obciążenie nieruchomości: brak

IV. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy

V. Termin i miejsce przetargu: 24 kwietnia 2023 r. Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39 – sala konferencyjna nr 8 w następujących godzinach:
Działka nr 680/5 o godz. 9:00,
Działka nr 680/6 o godz. 9:30,
Działka nr 680/7 o godz. 10:00,
Działka nr 680/9 o godz. 10:30,
Działka nr 680/12 o godz. 11:00.

VI. Wadium:
Działka nr 680/5 – 6 000 zł,
Działka nr 680/6 – 7 000 zł,
Działka nr 680/7 – 6 500 zł,
Działka nr 680/9 – 6 800 zł,
Działka nr 680/12 – 7 500 zł.
Forma: w pieniądzu. Termin i miejsce jego wniesienia: do dnia 19 kwietnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 PBS Knyszyn tytułem „Wadium. Dotyczy działki nr ….(wpisać numer działki)”. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

VII. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: przepadek wadium na rzecz Gminy Knyszyn

Dodatkowe informacje:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 08 lutego 2023 r. na okres od 08 lutego 2023 r. do 01 marca 2023 r. Do 22 marca 2023 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344 t.j.) – wniosków nie złożono.
 2. Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego: I przetarg ogłoszono w dniu 16.01.2018 r., II ogłoszono w dniu 08.05.2018 r. Ponownie I przetarg ogłoszono 20.09.2019 r., II ogłoszono 20.02.2020, III ogłoszono 26.05.2020 r., IV ogłoszono 14.07.2020.
 3. Organizator przetargu zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczyny do publicznej wiadomości.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonego za zgodność z oryginałem upoważniającego do reprezentacji.
 5. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.
 7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej – nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Nabywca pokryje koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i dokumentacji techniczno-prawnej.
 10. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, strona internetowa www.knyszyn.pl (zakładka przetargi), Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl (zakładka zamówienia i przetargi), strona internetowa www.infopublikator.pl.
 12. Informacji udziela Referat Infrastruktury i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39 – pok. nr 10, tel.: 85 727 99 83, e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl /sekretariat tel.: 85 727 99 71/. Godziny pracy urzędu: pn. 8:30-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Knyszyn, 23 marzec 2023 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy