Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

OGŁOSZENIE

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

BURMISTRZ KNYSZYNA OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

Znak: Gk.6840.6.2022
Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.), w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
I. Oznaczenie i opis nieruchomości

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Nr geodezyjny 2276/2 o powierzchni 0,0600 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako R – grunty rolne. Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna 2008804_4 Knyszyn – Miasto.
  Księga wieczysta Nr BI1B/00073745/4 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych)
 2. Opis nieruchomości:
  Knyszyn – miasto w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, nad rzeką Jaskranką, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Knyszyn.
  Przedmiotową nieruchomości stanowi działa oznaczona nr geod. 2276/2 o pow. 600 m2położona w miejscowości Knyszyn, ul. J. Zamoyskiego.
  Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, o regularnych granicach, teren płaski, niezabudowana, porośnięta trawą i drzewami. Teren nieogrodzony, niezagospodarowany. Grunt dobry pod względem budowlanym.
  W rejonie lokalizacji nieruchomości występują następujące przyłącza infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacji.
  Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Jana Zamoyskiego
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie jest wymagany
 5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 6. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 7. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
 8. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

II. Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza nieruchomości została obniżona Zarządzeniem Burmistrza Knyszyna nr 486/23 z dnia 21 marca 2023 r.: 40 000 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy). Sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
III. Obciążenie nieruchomości: brak
IV. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy
V. Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2023 r. godz. 10:30 Urząd Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39 – sala konferencyjna nr 8
VI. Wadium: 3 000 zł (słownie zł: trzy tysiące)
Forma: w pieniądzu. Termin i miejsce jego wniesienia: do dnia 24 kwietnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Knyszynie 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 PBS Knyszyn tytułem „Wadium. Dotyczy działki ul. Zamoyskiego”. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.
VII. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: przepadek wadium na rzecz Gminy Knyszyn

Dodatkowe informacje:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 04 października 2022 r. na okres od 04 października 2022 r. do 24 października 2022 r. Do 15 listopada 2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.
 2. Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego: 08 lutego 2023 r.
 3. Organizator przetargu zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczyny do publicznej wiadomości.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonego za zgodność z oryginałem upoważniającego do reprezentacji.
 5. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej.
 7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej – nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Nabywca pokryje koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i dokumentacji techniczno-prawnej.
 10. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39, strona internetowa www.knyszyn.pl (zakładka przetargi), Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl (zakładka zamówienia i przetargi), strona internetowa www.infopublikator.pl.
 12. Informacji udziela Referat Infrastruktury i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39 – pok. nr 10, tel.: 85 727 99 83, e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl /sekretariat tel.: 85 727 99 71/. Godziny pracy urzędu: pn. 8:30-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

Knyszyn, 21 marca 2023 r.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO