Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej

ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu /składającego się
z sześciu pomieszczeń (
bar/sala – 21.24 m2, kuchnia – 10.83 m2, wc personelu -1.95 m2, przeds. szatniowy- 3.37 m2, magazyn – 6.98 m2, komunikacja 3.32 m2) o łącznej pow. 47.69 m2 znajdującego się w budynku dworca, KW TB1K/00047310/0, /usytuowany na dz. 1546/61/ w Kolbuszowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku o godz. 12°° w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21.

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu najmu brutto.

Cena wywoławcza czynszu najmu za w/w lokal wynosi: 1500.00 zł brutto za 47.69 m2 miesięcznie

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium
w wysokości 1 800.00 zł
/słownie: jeden tysiąc osiemset złotych/ przelewem na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy Kolbuszowa20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 do dnia  29 września 2022 roku,
w tytule przelewu „przetarg na najem lokalu w budynku dworca”.

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Kolbuszowa.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz treścią umowy, która nie podlega negocjacjom.

Trzeci nieograniczony przetarg ustny na oddanie w najem na okres 10 lat lokalu /składającego się z sześciu pomieszczeń (bar/sala – 21.24 m2, kuchnia – 10.83 m2, wc personelu -1.95 m2, przeds. szatniowy- 3.37 m2, magazyn – 6.98 m2, komunikacja 3.32 m2) o łącznej pow. 47.69 m2 znajdującego się w budynku dworca, KW TB1K/00047310/0, /usytuowany na dz. 1546/61/ w Kolbuszowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej odbył się w dniu 12.07.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

UWAGI:

  1. Lokal stanowiący przedmiot przetargu można oglądać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem RRiGG w/m.
  2. Najemca we własnym zakresie na podstawie odrębnych umów z dostawcami zapewni sobie dostawę
    i odbiór mediów /m.in. energia elektryczna, C.O, woda, ścieki, nieczystości stałe/.
  3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
  4. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł lokalu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.
  5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Najemcę lokalu, o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  6. Udostępnienie lokalu nastąpi na podstawie Protokołu zd. odb.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej lub telefonicznie nr 2271 – 333 wew. 299 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl oraz w prasie – Infopublikator.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy  Obrońców Pokoju 21.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej  www.bip.kolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                                               Jan Zuba

Klauzula informacyjna

Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: bip.kolbuszowa.pl
w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.