Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza czwarty przetarg ustny, nieograniczony

na sprzedaż prawa własności zabudowanej (murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. zabudowy 132 m2) nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 1804/2 o powierzchni 596 m2, położonej w Łapach przy ul. Leśnikowskiej (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr BI1B/00282024/2. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbył się 8 lipca 2022 r.

Drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się 27 października 2022 r.

Trzeci przetarg ustny, nieograniczony odbył się 8 lutego 2023 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod mieszkaniową, jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług.  Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

Cena wywoławcza – 250 000 zł

Wadium – 25 000 zł

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10
w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 i poz. 2427 oraz z 2022 r. poz. 974, poz. 1137, poz. 1301, poz. 1488, poz. 1561, poz. 2180 i poz. 2707.).

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00  w siedzibie

Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach,
przy ul. gen. W. Sikorskiego 22A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 24 kwietnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez Burmistrza Łap, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałą cześć oferowanej ceny za nieruchomość Nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, tel. 85 715 22 51  w. 302 i 303.

Łapy, 15.03.2023 r.                                      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.