Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. Nieruchomości zabudowane położone w miejscowości Dziegciarnia, stanowiące działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 124 dla której Sąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/00015795/8 oraz 125 dla którejSąd Rejonowy w Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr: PO1Z/00020116/3.
  2. Powierzchnia nieruchomości nr 124 – 0,1160 ha
  3. Powierzchnia nieruchomości nr 125 – 0,0102 ha
  4. Opis nieruchomości – Działki nr 124 i 125 zabudowane są byłym kościołem ewangelickim o pow. uż. 96,69 m2. Działki tworzą kompleks zabudowany. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działek drogą asfaltową. Otoczenie nieruchomości – tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa. Teren ma lekki spadek terenu. Kształt działek korzystny. Utrudnienia – brak. W drodze sieci uzbrojenia terenu: energetyczne, wodociągowe, telefoniczne. Działki posiadają przyłącze energetyczne.
  5. Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z zatwierdzoną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica przez Radę Miejską w Łobżenicy Uchwała Nr XXVI/263/2001 z dnia 27.04.2001 r., zmieniona uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2021 roku, nieruchomość posiada funkcję terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  6. Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  7. Obciążenia, zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak
  8. Cena wywoławcza nieruchomości – 23 000,00 zł
  9. Wadium wynosi – 3 000,00 zł

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 14 września 2022 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 8 września 2022 r. na konto Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Łobżenica. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy Łobżenica nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium. Wpłata zaległości musi nastąpić na rachunek Gminy Łobżenica, przed rozpoczęciem przetargu.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

a) osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

b) osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

c) w przypadku wspólników spółki cywilnej: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego wspólnika spółki cywilnej oraz konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania spółki, a także nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

d) osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

e) w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest ich notarialne potwierdzenie.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) i wygraniu przez niego przetargu, zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia, pod rygorem utraty wadium.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO6.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość jest sprzedawana według danych z ewidencji gruntów i budynków. Strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Nabywca  nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upłynął z dniem 16 maja 2022 r.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub pod numerem telefonu: (0-67) 286-81-12.

                    BURMISTRZ ŁOBŻENICY

         (-) Piotr Łosoś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z