Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Fanianowo 28 lokal nr 4 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łobżenicy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Fanianowo 28 lokal nr 4 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Fanianowo 28 lokal nr 4 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i części wspólnych nieruchomości w udziale 6731/26757.

Opis lokalu mieszkalnego

Lokal nr 4 znajduje się na I piętrze budynku. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Pomieszczeniami przynależnymi są garaże o łącznej powierzchni 24,88 m2. Podłogi  w pokojach drewniane pokryte wykładziną rulonową PCV oraz płytą pilśniową twardą, malowane farbą olejną. Podłoga  w łazience pokryta glazurą ceramiczną. Ściany i sufit tynkowane zaprawą cementowo – wapienną zacierane na gładko, malowane farbą emulsyjną. W kuchni częściowo malowane farbą emulsyjną, w łazience glazura ceramiczna. Sufity wyprawiane panelami styropianowymi. Stolarka okienna PCV uchylno – rozwierna z mikrowentylacją.  Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne drewniane płycinowe malowane farbą olejną. Łazienka wyposażona  w muszlę z sedesem i wannę. Lokal posiada instalacje: elektryczną oświetleniową, wodną z sieci komunalnej, kanalizację ogólnospławną, wentylację grawitacyjną. Ogrzewanie lokalu piecem kaflowym.

Powierzchnia użytkowa lokalu – 42,43 m2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość lokalowa położona w miejscowości Fanianowo 28 lokal nr 4 zlokalizowana jest na działce  o numerze geodezyjnym 21/1, obręb Fanianowo. Działka, zgodnie z danymi pochodzącymi z katastru nieruchomości, ma powierzchnię 0,1740 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi położonymi w miejscowości Fanianowo, zapisana na grudzień 2021 roku w księdze wieczystej nr PO1Z/00042578/9  (utworzona nowa księga dnia 28 października 2022 roku PO1Z/00055667/4) prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Złotowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV nowo utworzonej księgi wieczystej nr  PO1Z/00055667/4 prowadzonej dla nieruchomości nie wykazują żadnych obciążeń. Wskazana nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.  Nieruchomość  stanowi  współwłasność  Gminy Łobżenica oraz osób fizycznych.

Opis nieruchomości

1.KONSTRUKCJA BUDYNKUtradycyjna murowana,
2.FUNDAMENTYkamienie polne,
3.ŚCIANYzewnętrzne w technologii tradycyjnej – cegła ceramiczna na zaprawie wapienno – piaskowej, wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej , tynkowane zaprawą cementowo – wapienną kat. III zacierane na gładko wyprawiane gładzią gipsową , malowane farbą oraz wyprawiane glazurą ścienną a także sztukateria ścienną, korytarzy –  malowane farba emulsyjną, łazienki – glazura ścienna, przewody kominowe – cegła ceramiczna pełna; 
4.STROPYna belkach drewnianych obitych deską,
5.DACH I KONSTRUKCJAdach konstrukcji drewnianej dwuspadowy , kryty odmuliną,
6.ELEWACJAbudynek wyprawiony tynkiem cementowym malowany, rynny i rury odprowadzające wody opadowe oraz parapety z blachy ocynkowanej malowane farbą olejna
7.KLATKI SCHODOWEschody wewnętrzne drewniane malowane farbą olejną,
8.PODŁOGI I POSADZKIposadzki  – betonowe, podłogi – częściowo pokryte panelami i wykładziną PCV, podłogi w łazienkach – glazura  podłogowa;
9.STOLARKA DRZWIOWAzewnętrzne – drewniane zabezpieczone farbą olejną wewnętrzne – drewniane i płycinowe okleinowane
10.STOLARKA OKIENNAskrzynkowe malowane farbą olejną;
11.INSTALACJEelektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna
12.OGRZEWANIE BUDYNKUpiec kaflowy

Opis budynku garażowego nr 1

Budynek garażowy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zabudowa zwarta z budynkiem garażowym nr 2.

1.KONSTRUKCJA BUDYNKUtradycyjna murowana,
2.ŚCIANYmurowane z bloczków betonowych, 
3.DACH I KONSTRUKCJAdach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty eternitem,
4.ELEWACJAwyprawiana tynkiem cementowym,  malowana,
5.PODŁOGI I POSADZKIposadzki betonowe bez okładzin,
6.STOLARKA DRZWIOWAwrota deskowe,
7.STOLARKA OKIENNAbrak,
8.INSTALACJEelektryczna.

Opis budynku garażowego nr 2

Budynek garażowy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zabudowa zwarta z budynkiem garażowym nr 1.

1.KONSTRUKCJA BUDYNKUmieszana
2.ŚCIANYmurowane z bloczków betonowych oraz drewniane
3.DACH I KONSTRUKCJAdach konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty eternitem,
4.ELEWACJADrewniana,
5.PODŁOGI I POSADZKIposadzki betonowe bez okładzin,
6.STOLARKA DRZWIOWAwrota stalowe,
7.STOLARKA OKIENNAbrak,
8.INSTALACJEbrak.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Na podstawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica Uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy nr XXVI/263/01 z dnia 27 kwietnia 2001r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego nr  64 z dnia 7 czerwca 2001 r. działka o numerze geodezyjnym 21/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U – tereny usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w miejscowości Fanianowo wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 48 760,00 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Cena wywoławcza obejmuje wartość nieruchomości i koszt przygotowania do sprzedaży.

Postąpienie

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 488,00 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, przy ulicy Sikorskiego 7, sala numer 9 (parter) o godz. 11:00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie   oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu,
  • pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
  • oryginał dowodu wpłaty wadium,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. z pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dodatkowo w przypadku:

  • podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał),  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą;
  • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Wysokość wadium, formy, termin i miejsce wniesienia

Wadium wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 września 2023 roku włącznie, na rachunek bankowy 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za dokonanie wpłaty  uważa się  dzień  zaksięgowania środków  pieniężnych na  rachunku  bankowym  tutejszego Urzędu, potwierdzony wyciągiem bankowym. W tytule przelewu należy podać adres lokalu, na które wpłacane jest wadium. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na wskazane konto.

Przebieg przetargu

Przetarg  jest  ważny bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przelewem na wskazane w protokole uzgodnień konto gminy i winna być odnotowana na rachunku gminy najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Po zawarciu aktu notarialnego, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica  deklaracji  podatkowej  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości.  Uczestnik  przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Łobżenicy. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem   nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Postanowienia pozostałe

Oględzin lokalu można dokonywać po telefonicznym uzgodnieniu z Referatem Planowania Przestrzennego  i Inwestycji.

Burmistrz  Łobżenicy  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  ważnych  powodów zgodnie  z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku  poz.  344,  z późn. zm.)

Bliższych  informacji  dotyczących  przetargu  udziela  Referat Planowania Przestrzennego  i Inwestycji, pokój 8, tel. 67 286-81-12.

Ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej: www.bip.lobzenica.pl,  www.lobzenica.pl oraz infopublikator.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec