Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego na IV piętrze w budynku nr 1 przy Pl. Św. Krzyża w Cieszynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego na IV piętrze w budynku nr 1 przy Pl. Św. Krzyża w Cieszynie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego na IV piętrze w budynku nr 1 przy Pl. Św. Krzyża w Cieszynie o pow. użytkowej 50,26 m2, z własnością którego jest związany udział 5026/156791 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka 112 obr. 43 o pow. 0,0472 ha, objętej KW nr BB1C/00001573/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Lokal nr 15 usytuowany jest na IV piętrze budynku. Składa się z dwóch części. Wejścia do poszczególnych części znajdują się po przeciwnych krańcach wewnętrznego korytarza – części te są rozdzielone fragmentem mieszkania nr 16. Lokal mieszkalny ma częściowo rozkładowy i częściowo przechodni układ pomieszczeń. Jego program użytkowy to: hol, pom. gospodarcze, łazienka, kuchnia oraz 2 pokoje. W pierwszej części znajdują się dwa pokoje – z korytarza wchodzi się bezpośrednio do pokoju, z którego przechodzi się do następnego pokoju. W drugiej części wchodzi się z korytarza do holu, z którego są dostępne: pom. gospodarcze, łazienka i kuchnia. Mieszkanie jest wyposażone w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (m.in. piec kaflowy i przyłącze z ciepłociągu miejskiego). Lokal jest w stanie do kapitalnego remontu, widoczne zagrzybienia i zawilgocenia oraz pęknięcia na ścianach. Budynek mieszkalno-usługowy, w którym znajduje się lokal mieszkalny, został wybudowany w latach 20-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Jest częścią historycznej, zwartej zabudowy ścisłego centrum miasta – kamienica narożna usytuowana przy ul. Głębokiej i pl. Św. Krzyża. Obiekt ten jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, posiada windę osobową. W budynku znajdują się lokale użytkowe na poziomie parteru i 12 lokali mieszkalnych usytuowanych na piętrach I-IV. Jest to budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod pozycją nr A-538-87.

Wpisy w księdze wieczystej:

Dział I-Sp, III i IV – brak wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. Stanowi jednak prawo użytkowania na rzecz Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Cieszynie, które wygasa z chwilą zbycia lokalu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość ta położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy śródmiejskiej, oznaczonej jako A12S-MU.

Osuwiska:

Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowym obszarze nie zarejestrowano osuwisk.

Dostęp do drogi:

Dostęp bezpośrednio do drogi – Pl. Św. Krzyża i ul. Głębokiej.

Informacje dotyczące przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140 000,00 zł. W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny ustalonej w wyniku przetargu wynosi 50 %.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 25 kwietnia 2023 r. w godz. 12.00 – 12:30

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1200.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 14 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz                          w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 232 lub 33 4794 237.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec