Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu z przeznaczeniem na miejsce parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu z przeznaczeniem na miejsce parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn.

NAJEM NIERUCHOMOŚCI

NA CELE PARKINGOWE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu z przeznaczeniem na miejsce parkingowe części nieruchomości Gminy Cieszyn.

Położenie nieruchomości: Cieszyn, ul. Kiedronia

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 23/2 obr. 42

Powierzchnia gruntu przeznaczona do wynajęcia: 12,5 m2

Okres umowy: czas oznaczony 2 lata

Księga wieczysta Sądu Rejonowego w Cieszynie nr BB1C/00008618/9

Użytki gruntu: B

Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna i ciepłownicza.

Mapa ukazująca miejsce usytuowania działki widoczna jest na obrazku znajdującym się poniżej, a zaznaczona została kolorem zielonym.

Przedmiotem przetargu jest przedstawione na poniższym obrazie miejsce parkingowe nr 5:

Nieruchomość znajduje się w obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  zapisami studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna działka nr 23/2 obr. 42 przeznaczona jest pod tereny zabudowy śródmiejskiej (A3S_MU).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r.  w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (II piętro) o godzinie 1000.

Stawka wyjściowa czynszu przyjęta do przetargu wynosi 100,00 zł. Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości miesięcznego czynszu, płatnego do 10 dnia każdego miesiąca. Stawka czynszu podlegać będzie rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Termin waloryzacji przenosi się na kolejny rok w przypadku, gdy podwyżka czynszu nie przekracza 15,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść przelewem bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe do dnia 13 kwietnia 2023 r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.

Wpłata wadium oznacza chęć przystąpienia do przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uzyskana w przetargu stawka czynszu zostanie zwiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (aktualnie 23 %).

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez nią od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Cieszyn. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega   z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej, w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu.

Dokumentacja dotycząca wynajęcia ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu 33 4794 231 lub 33 4794 230.

Cieszyn, dnia 29 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE