Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Koczwara

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Koczwara

Znak: GN. 6840.13.2022.AM                                                              

Końskie, dnia  10.02.2023  r.                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOCZWARA


Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie uchwały Rady Miejskie w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Koczwara (obręb 0016), stanowiącej własność Gminy Końskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki   21 o pow. 0,1724 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00025669/4

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się w dniu 06.10.2022 r.

Opis nieruchomości:

Koczwara to miejscowość wiejska należąca do gminy miejsko-wiejskiej Końskie i powiatu koneckiego. Wieś sąsiaduje  z miastem Końskie, położona jest po jego wschodniej stronie. Z centrum miasta Końskie do miejsca położenia nieruchomości odległość wynosi ok. 3 km. Dojazd jest dogodny.

W granicach Koczwary nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Platynowej, do której przylega od strony południowej.

Działka ma kształt wydłużonego prostokąta, jest wąska jako działka samodzielna pod zabudowę, o szerokości ok. 8,5 m., długość ok. 203 m., teren z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Część terenu działki porośnięta sosnami. Teren, na którym działka jest położona uzbrojony jest w sieć energetyczną napowietrzną, wodociąg, gazociąg i kanalizację sanitarną. W sąsiedztwie nieruchomości po stronie zachodniej nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym, po stronie wschodniej nieruchomość niezabudowana.

Wg ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest w całości jako  grunty orne klasy bonitacyjnej IVb, V, VI.

Dla terenu, na którym położona jest działka oznaczona numerem 21 w Koczwarze, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodne ze studium uwarunkowań                                   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwałą                       Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w.w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie   się w dniu  29 marca 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1,

 pokój nr 2 (skrzydło zachodnie).

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie  nr  40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 22 marca 2023 roku,  przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN)

– okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

– okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego pomiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wpłacone wadium podlega:
 3. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 4. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 5. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia                    24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie, na stronie infopublikator.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, w siedzibie Starostwa Powiatowego i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stara Kuźnica.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec