Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pomyków

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pomyków

Końskie, dnia 11.09.2023 r.

Znak: GN.6840.11.2023.EM                                                                                                               

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pomyków.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 września 2023 r.

Cena wywoławcza: 153.000,00 zł

Wadium: 20.000,00 zł

Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość rolno – budowlana, położona w Pomykowie, obręb 0032, oznaczona numerem działki 214/3 o pow. 0,1401 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KI1K/00029974/3. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 23,00 m
x 60,88 m, układ północno-południowy. Działka jest częściowo ogrodzona, od wschodu siatka
na słupkach metalowych (ogrodzenie działki sąsiedniej). Grunty na działce porośnięte wysokimi trawami, liczne zakrzaczenia – samosiewy klonów i pojedyncze zadrzewienia. Teren uzbrojony
w energię elektryczną, wodę z sieci, kanalizację i gaz.

Cena nieruchomości zawiera 23 % podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa działka, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej
z dnia 30.06.2020 r. działka oznaczona numerem 214/3 położona jest w strefie gruntów oznaczonych symbolem „MN” – tj. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka leży w „Konecko – Łopuszańskim” obszarze chronionego krajobrazu.

Dla nieruchomości wydana była decyzja o warunkach zabudowy znak: UKO.6730.1.45.2021.WS z dnia 18.05.2021 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości odbędzie się dnia 8 listopada 2023 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, skrzydło zachodnie, pokój nr 2

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie
nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 2 listopada 2023 roku, przy czym liczy
się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione
w pieniądzu (PLN).

 • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
 • okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości przez nabywcę z chwilą zapłaty całości kwoty,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli
  się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu
  nie wygrają.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta
  i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 • Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 • Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 • Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 • W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 • Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 • Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie
  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 2278). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, skrzydło zachodnie, pok. 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.