Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 255/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 255/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Kościerzyna, 26 lipca 2023 r.

WGN.6840.11.2023

Ogłoszenie

            Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 255/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Położenie nieruchomościNr działkiPow. działki w haNr księgi wieczystejPrzeznaczenie wynikające z uchwalonego planu miejscowegoCena wywoławcza w złWysokość wadium w zł
obręb nr 07 rejon ul. Wierzysko255/40,6287GD1E/00003093/0  18.MU – tereny mieszkaniowo-usługowe, teren biologicznie czynny, bez możliwości zabudowy    281.000,00 (nie podlega VAT)56.000,00
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.
  2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działki) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie, ul. Świętojańska 1, nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
  4. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. W przedmiotowej działce gruntu istnieje czynna sieć wodociągowa DN36 w związku z czym zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPI KOS-EKO.
  6. Działka gruntu ozn. nr geodez. 255/4 jest oddana w dzierżawę na cele warzywne 6 podmiotom. Dwie umowy dzierżawy obowiązują do dnia 31.03.2025 r. natomiast cztery umowy dzierżawy obowiązują do dnia 30.09.2026 r.
  7. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
  8. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
  9. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9a (pokój nr 54), telefonicznie pod nr 58 680 23 25,  58 680 23 56 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.
      BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy