Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

WGN.6840. 34 2022                                                                 Kościerzyna, 05 września 2022 r.

Ogłoszenie

            Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

  1. Położenie nieruchomości:

– obręb geodezyjny nr 09 miasta Kościerzyna, ulica Jana Matejki

2. Nr działki:

– 259/2

3. Powierzchnia działki:

– 0,0060 ha,

4. Nr księgi wieczystej: KW Nr GD1E/00009301/4,

5. Przeznaczenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

53.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

6. Cena wywoławcza działki brutto w zł: 11.000,00.

7. Wysokość wadium w zł : 2.200,00,

  • Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta.
  • Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 7 października 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.
  • Działka objęta przetargiem nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania więcej niż jednej nieruchomości przyległej. Tym samym w przetargu mogą uczestniczyć osoby, których nieruchomości bezpośrednio graniczą z przedmiotem sprzedaży i złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy wnieść w Urzędzie Miasta Kościerzyna najpóźniej w dniu 7 października 2022 r.
  • W działce gruntu nr 259/2 znajduje się sieć telekomunikacyjna.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
  • Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.
  • Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2017 r., poz. 2278).
  • Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 058 680 23 37, 58 680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu
BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.