Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

            O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej jako działka numer 3594/291 o powierzchni 0,1182 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G1141, symbol użytku RV.

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00064823/1 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych (prawo służebności gruntowej) i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Zapisy Działu I-SP ww. księgi zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny, w obrębie Hołdunów w rej. ul. Grunwaldzkiej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, tereny zadrzewione, tereny zielone, zabudowa handlowo-usługowa, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Najbliższy sklep spożywczy znajduje się w odległości około 600 m od wycenianej nieruchomości. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe znajdują się w odległości około 1,2 – 2 km od nieruchomości. Targowisko miejskie położone jest w odległości około 1,5 km od nieruchomości. W odległości około 1 km od nieruchomości zlokalizowana jest szkoła podstawowa oraz przedszkole. Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest w odległości około 100 m od nieruchomości. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 1,4 km od drogi ekspresowej S1. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu, jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami, nieogrodzona oraz nieuzbrojona. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Grunwaldzkiej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci następujących mediów: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, który ustala dla przedmiotowego terenu przeznaczenie 1MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 262 000,00 zł

     (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 26 200,00 zł

    (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).  

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

 w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 20.05.2024r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO