Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po świetlicy wiejskiej w miejscowości Narajty  z udziałami w nieruchomościach przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Narajty, gm. Pasym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po świetlicy wiejskiej w miejscowości Narajty  z udziałami w nieruchomościach przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Narajty, gm. Pasym

Pasym, dnia 28.07.2023 r.

BURMISTRZ  MIASTA  PASYM

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po świetlicy wiejskiej w miejscowości Narajty  z udziałami w nieruchomościach przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Narajty, gm. Pasym  jako działki:

– nr 78/9 o pow. 0,0390 ha wraz z udziałami: 304/1000 części w działce nr 78/4 o pow. 0,0297 ha oraz 304/1000 części w działce nr 78/8 o pow. 0,0159 ha – cena wywoławcza wynosi 65 000,00 zł netto

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 • Lokal świetlicy wiejskiej w m. Narajty o pow. użytkowej 139,3 m2, składający się z 4 pomieszczeń użytkowych, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowany na działkach gruntu 78/4, 78/8   i 78/9, obr. geod. Narajty. Rok budowy budynku, w którym mieści się świetlica – ok. 1930.  Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgi wieczyste: KW Nr OL1S/00024629/5 (dla dz. 78/4 i dz. 78/8),    dla lokalu niemieszkalnego nr 3 – KW NR OL1S/00049201/0 i OL1S/00031757/3 (dla dz. 78/9). Świetlica wyposażona w instalację elektryczną.  Obiekt w pogorszonym stanie technicznym, wymaga remontu.
 • Obecnie dla terenu, na którym położone są ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 78/9 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako B. Lokal świetlicy zlokalizowany jest na działkach położonych w obr. geod. Narajty oznaczonych nr ewid.:
 • – 78/4 o pow. 0,0297 ha (udział w prawie własności Gminy Pasym 304/1000),
 • – 78/8 o pow. 0,0159 ha  (udział w prawie własności Gminy Pasym 304/1000),
 • – 78/9 o pow. 0,0390 ha  (udział w prawie własności Gminy Pasym 1/1).
 • Sprzedaż nieruchomości będzie obejmować sprzedaż działki nr 78/9 w udziale 1/1 łącznie z udziałem w części 304/1000 przysługującym w prawie własności działek nr 78/4 i 78/8. 

               Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi  oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków i mapą wydanymi przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 31.08.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 11:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto  na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 24.08.2023 r.z oznaczeniem numeru działki.Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 24.08.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
 • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), a w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot; w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające   w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Pasym, pod adresem: www.bip.pasym.pl.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy  od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl.   

Burmistrz Miasta Pasym 

                                                                     /-/ Cezary Łachmański

  …………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                 

…………………………………………………………………………..

NUMER  PESEL                                                                   

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                                            …………………………………………..

                                                                                                     podpis

 

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                                                                  

…………………………………………………………………………..

NUMER  PESEL                                                                  

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym  i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                                            …………………………………………..

                                                                                                      podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec