Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej

                                                                                                                      Pasym, dnia 23.03.2023 r.

      BURMISTRZ  MIASTA  PASYM     

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej, oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako:

–  działki nr 74/34 i 74/33 o łącznej pow. 2 994 m2 -cena wywoławcza netto wynosi 149 700,00 zł

Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą  KW Nr OL1S/00030262/9. Nieruchomość położona w odległości około 2 km                            od centrum miasta w osiedlu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku zachód-wschód (praktycznie pagórek), zachwaszczony, niezagospodarowany.  W zasięgu sieć energetyczna i sieć wodociągowa.

  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIII/181/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dn. 21 kwietnia 2021 r., poz. 1412, działka nr 74/34 położona jest na obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dostęp do drogi przez działkę nr 74/33.
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2565, działka   nr 74/33 stanowi ścieżkę pieszo-rowerową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.02.2023 r.

Przetarg  na sprzedaż ww. działki odbędzie się dnia 27.04.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym  w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003   w terminie do dnia 21.04.2023 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 21.04.2023 r.  – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

              Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku  pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające  do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8,                     12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone osobom, które przegrały przetarg lub do niego nie przystąpiły niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl

Na mapie nieruchomość oznaczona krzyżykami

 Burmistrz Miasta Pasym    
/-/ Cezary Łachmański  

…………………………, dnia………………………………..
…………………………………………………………………………..
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
………………………………………………………………………….
ZAMIESZKAŁY (-A)
…………………………………………………………………………..
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ
…………………………………………………………………………..
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
…………………………………………..
podpis

…………………………, dnia………………………………..
…………………………………………………………………………..
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
………………………………………………………………………….
ZAMIESZKAŁY (-A)
…………………………………………………………………………..
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ
…………………………………………………………………………..
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
…………………………………………..
podpis                                              

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu