Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki

Pasym, dnia 23.03.2023 r.

BURMISTRZ  MIASTA  PASYM

ogłasza II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  3 miasta Pasym jako działka:

  • nr 255/11 o pow. 409 m2   –  cena wywoławcza netto wynosi  21 250,00 zł,

Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona  do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczytnie księga wieczysta KW Nr OL1S/00030278/4. Działka położone są na zapleczu ul. Leśnej w Pasymiu, w niewielkiej odległości od centrum miasta, szkoły, przedszkola, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 53,  zabudowy handlowo-usługowej i zabudowy jednorodzinnej. Kształt działki regularny, teren z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej.                      

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                            

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

               Przetarg jest ograniczony z uwagi na to, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Z uwagi na powyższe nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomości, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z tym została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.02.2023 r.

Przetarg  na sprzedaż ww. działki odbędzie się dnia 27.04.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu o godz. 9:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiednich oznaczonych  nr geodezyjnym: 247, 255/4 i przylegających do działki będącej przedmiotem przetargu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 18.04.2023 r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 18.04.2023 r. do godziny 1530   w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do działki przyległej, wpłaty wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 24.04.2023 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 18.04.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty wadium  nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej,  a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym,  pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego  i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14,  tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.                                                                 

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom działek przyległych.

Działka do sprzedaży oznaczona jest krzyżykiem  

Burmistrz Miasta Pasym

  /-/ Cezary Łachmański

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy