Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 8 wraz z udziałem w części gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 8 wraz z udziałem w części gruntu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 8 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 6 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 25,35 m2, położony na II piętrze, składający się z 1 pokoju, kuchni oraz pomieszczeń przynależnych: wc i piwnicy. Lokal „pustostan”, wymaga remontu kapitalnego.

Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym
i funkcjonalnym). Standard użytkowy lokalu – niski (brak łazienki, brak c.o., wc na klatce schodowej). Przechodni dostęp do pokoju przez kuchnię. Lokal ogrzewany za pomocą 1 pieca kaflowego. Okna PCV. Wejście do budynku od strony podwórza. Pokrycie dachowe z dachówki do wymiany, elewacja budynku do remontu kapitalnego. Stan techniczny budynku pogorszony.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 190 (Obręb XI, AM-1 o pow. 200 m²) wynosi 4,96%. Przeznaczenie w planie: B3.MW/MN:a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; b) przeznaczenie uzupełniające: usługi (usługi drobne, handel detaliczny, gastronomia), drogi rowerowe i ciągi piesze, parkingi, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 56.200,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Św. Jana 8 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 8 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00019540/4.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 24 listopada 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Św. Jana 8/11”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.