Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 2023, poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że:

w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr LXXIV/778/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13 oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1994/29/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13, składająca się z działki nr 2777/18 o powierzchni 0,0316 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KA1M/00062364/5 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.3396 jako użytek B, karta mapy 8, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym dwukondygnacyjnym, bez strychu użytkowego, całkowicie podpiwniczonym. Budynek jest wyłączony z użytkowania. Stan budynku dostateczny.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. działka nr 2777/18 oznaczona jest symbolem:

153MW/UH – Tereny usług handlu i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wymieniona działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Budynek mieszkalny znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołów, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1646/78/23 z dnia 14 marca 2023 roku.

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Mieniem, pokój nr 15.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13 w drugiej linii zabudowy. Posiada ona dostęp do drogi publicznej ul. Pszczyńskiej (jednej z głównych ulic centrum miasta) poprzez działki gminne nr 1733/18 i 2021/415. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w złym stanie technicznym. Działka nr 2777/18 obejmuje obszar kształtem zbliżony do trapezu o szerokości ok. 16 m i długości ok. 17,5-22 m.

Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia – dostępne są energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W sąsiedztwie dostępny jest także ciepłociąg.

Budynek mieszkalny zgodnie z zapisami w ewidencji budynków powstał w 1920 roku. Obiekt dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły na fundamentach z kamienia i cegły. Stropy nad piwnicami odcinkowe, wyżej drewniane, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Schody drewniane. Stolarka okienna drewniana. Elewacja tynkowa. Budynek wyposażono w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowo – węglowe i elektryczne.

Budynek ze względu na stan techniczny wyłączono z użytkowania. Wymaga kapitalnego remontu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 243,83 m² i jest podzielona pomiędzy cztery lokale mieszkalne (które mogą być także wykorzystane na cele usługowe).

Podłączenie do sieci uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci.

Z uwagi na Uchwałę Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zaleca się montaż instalacji innych niż takich, w których następuje spalanie paliw w szczególności kotłów, kominków i pieców.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu