Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz  Ostrowa  Lubelskiego ogłasza pierwsze (I) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomościach stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Ostrowa  Lubelskiego ogłasza pierwsze (I) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomościach stanowiącej własność Skarbu Państwa

RIN.6840.3.2.2023

Ostrów Lubelski, 29 sierpnia 2023 r.

Burmistrz  Ostrowa  Lubelskiego

ogłasza pierwsze (I) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomościach stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, gmina Ostrów Lubelski, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

– działka nr 154/4 o pow. 0,0632 ha dla której Sad Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00089676/6 – NIERUCHOMOŚĆ I;

– działka nr 154/5 o pow. 1,2317 ha dla której Sad Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00089676/6 – NIERUCHOMOŚĆ II.

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

  1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Prawo użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI I

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr księgi wieczystej: LU1A/00089676/6

Działka nr 154/4

obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny, jednostka ewidencyjna: 060810_4 Ostrów Lubelski, powiat: lubartowski, województwo: lubelskie, jednostka rej.: G.7, ark. mapy: 1

Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrów Lubelski.

Powierzchnia nieruchomości: 0,0632 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Lubartowskiej. Opis użytku wg EGiB to drogi – dr. Działka wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna dojazdowa do nieruchomości sąsiedniej. Nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć gazowa. Dla pasa przebiegu sieci gazowej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. Działka utwardzona jest płytami betonowymi. Na działce nr 154/4 urządzony jest wjazd z drogi zamykany przesuwną bramą wjazdową o szerokości 3 m z kształtowników stalowych, faktycznie wykorzystywany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 154/2. Na części działki o powierzchni około 30 m2 posadowiona jest część wiaty magazynowej konstrukcji stalowej wykorzystywanej przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przemysłowej na działce 154/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Lubelskiego, przyjętym uchwałą z dnia 10.11.2005 r. nr XXXII/152/05 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim działka nr 154/4 usytuowana jest w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i rzemiosła uciążliwego. Sposób zagospodarowania działki zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 12715,00 zł netto

(słownie: dwanaście tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat. Terminy wnoszenia opłat.:

Działka obciążona jest coroczną opłatą z tytułu użytkowania wieczystego, która powinna być wnoszona na konto bankowe właściciela nieruchomości czyli Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Lubartowskiego w terminie do 31 marca każdego roku,                z góry za dany rok. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest przez właściciela według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dotychczasowa stawka procentowa wynosi 3%).

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 154/4 za 2024 r.: 505,38 zł, za 2025 r. i lata następne: 862,11 zł.- na podstawie pisma Starosty Lubartowskiego z dna 19.06.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obowiązuje do dnia 5 grudnia 2089 r. Aktualizacja opłat spoczywać będzie na właścicielu nieruchomości. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem art. 77 ust. 2 i 2a ww. ustawy, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Prawa, roszczenia i ograniczenia nieruchomości:

– ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działek 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 polegająca na:

a) prawie pozostawienia i utrzymania na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 oraz prawie wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, remontem, usuwaniem awarii, konserwacją, modernizacją i rozbudową wybudowanych urządzeń – w tym wyprowadzeniem nowych obwodów ze stacji transformatorowej – w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności, z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych prac, a ponadto na prawie nieutrudnionego dostępu wraz z niezbędnym sprzętem i środkami transportu do zlokalizowanej na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 sieci gazowej w celu wykonywania powyższych prac,

b) obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości obciążonej lub jej użytkowników wieczystych od działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu dostęp do urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Prawo użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI II

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr księgi wieczystej: LU1A/00089676/6

Działka nr 154/5

obręb: 0002 Ostrów Lubelski – rolny, jednostka ewidencyjna: 060810_4 Ostrów Lubelski,

powiat: lubartowski, województwo: lubelskie, jednostka rej.: G.7, ark. mapy: 1

Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrów Lubelski.

Powierzchnia nieruchomości: 1,2317 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Lubartowskiej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć gazowa. Dla pasa przebiegu sieci gazowej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe. Działka jest prawie w całości zadrzewiona. Cały teren jest gęsto zakrzaczony. Północna część działki jest podmokła. Od strony południowej i wschodniej działka jest ogrodzona ogrodzeniem w złym stanie technicznym. Od strony zachodniej ogrodzenie, w dobrym stanie technicznym. Wzdłuż granicy działki, od strony wschodniej przebiega rów odprowadzający wodę ze stawu zlokalizowanego na działce 154/1. W części południowej działki na odcinku około 45 mb odprowadzanie wody odbywa się betonowa rurą odprowadzającą z przepustem pod drogą wojewódzką. W północno-wschodniej części działki zlokalizowane jest trójkomorowe szambo do którego odprowadzane są ścieki z sąsiedniej nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjnymi. Wykorzystanie szamba odbywa się zgodnie ze służebnością korzystania z szamba na użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 154/5 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek gruntu nr 154/1, 154/2, 154/3, do czasu wybudowania szamba na działkach nr 154/1, 154/2 lub 154/3, ujawnioną w księdze wieczystej przedmiotowej nieruchomości. W zachodniej części działki  urządzony jest czyściwo ogrodzony parking dla samochodów, utwardzony betonem z obrzeżam betonowymi, który stanowi nakład właściciela sąsiedniej nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Lubelskiego, przyjętym uchwałą z dnia 10.11.2005 r. nr XXXII/152/05  Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim działka nr 154/5 usytuowana jest w terenach zieleni izolacyjnej. Sposób zagospodarowania działki zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 247793,00 zł netto

(słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia wykazu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zasady aktualizacji opłat. Terminy wnoszenia opłat.:

Wymienione w wykazie działki obciążone są corocznymi opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone na konto bankowe właściciela nieruchomości czyli Skarbu Państwa  reprezentowanego przez Starostę Lubartowskiego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest przez właściciela według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dotychczasowa stawka procentowa wynosi 3%).

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 154/5 za 2024 r.: 5647,97 zł, za 2025 r. i lata następne: 8398,98 zł.- na podstawie pisma Starosty Lubartowskiego z dnia 19.06.2023 r.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obowiązuje do dnia 5 grudnia 2089 r. Aktualizacja opłat spoczywać będzie na właścicielu nieruchomości. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem art. 77 ust. 2 i 2a ww. ustawy, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia: sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: nieodpłatna służebność korzystania z ujęcia wody i sieci energetycznej na użytkowaniu wieczystym działek gruntu nr nr 154/1, 154/2, 154/3 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 154/5, do czasu wybudowania ujęcia wody i własnego przyłącza  energetycznego na działce nr 154/5.

Prawa, roszczenia i ograniczenia nieruchomości:

– nieodpłatna służebność korzystania z szamba na użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 154/5 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek gruntu nr nr 154/1, 154/2, 154/3, do czasu wybudowania szamba na działkach nr nr 154/1, 154/2 lub 154/3.

 – ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działek 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 polegająca na:

a) prawie pozostawienia i utrzymania na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 oraz prawie wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, remontem, usuwaniem awarii, konserwacją, modernizacją i rozbudową wybudowanych urządzeń – w tym wyprowadzeniem nowych obwodów ze stacji transformatorowej – w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności, z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych prac, a ponadto na prawie nieutrudnionego dostępu wraz z niezbędnym sprzętem i środkami transportu do zlokalizowanej na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 sieci gazowej w celu wykonywania powyższych prac,

b) obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości obciążonej lub jej użytkowników wieczystych od działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu dostęp do urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na działkach nr 154/4, nr 154/5 i nr 154/6 oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

  • DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ I WADIUM:

NIERUCHOMOŚĆ I – działka nr 154/4

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości I wynosi: 12 715,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia wykazu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Wadium wniesione w pieniądzu (PLN) wynosi: 1 271,50 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 50/100).

NIERUCHOMOŚĆ II – działka nr 154/5

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości II wynosi: 247 793,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości.  Na dzień ogłoszenia wykazu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Wadium wniesione w pieniądzu (PLN) wynosi: 24 779,30 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 30/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesione w pieniądzu (PLN). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wyżej wymienione wadium, nie później niż do dnia 04 października 2023 r., na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim nr:          11 8707 1032 0400 0811 2004 0003 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie Oddział w Ostrowie Lubelskim. Za termin jego wniesienia uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

W przypadku osób, którym przysługuje zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium przedstawienie dowodów stanowiących podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Wadium wygrywającego zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. 

  • DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania nieruchomości odbędzie się w dniu  10 października 2023 r. (wtorek)

o godz. 9:00  – dla nieruchomości I – działka nr 154/4

o godz. 10:30  – dla nieruchomości II – działka nr 154/5

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, pokój nr 13 (Sala Konferencyjna, I piętro).

Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz Regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,               a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi Notariusz.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej  zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie Nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

  • DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 1, w pokoju nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tut. urzędu lub pod nr telefonu (81) 8520003.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim https://www.ostrowlubelski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubartowski.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ostrowa Lubelskiego  z siedzibą ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski. Więcej informacji, gdzie i dlaczego są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe znajdą Państwo na stronie BIP – Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim w zakładce RODO/Klauzule informacyjne/ Klauzula informacyjna dotycząca ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.