Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213)
i zarządzenia nr 201/2022 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 22 listopada 2022 r.

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 791/7 o pow. 0.3064 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.

                   Cena wywoławcza nieruchomości: 580.000,- zł  + podatek VAT 23%

Przetarg odbędzie się dnia  

16 maja 2023 roku o godz. 10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium do przetargu nieograniczonego dz. nr 791/7.

Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później

niż w dniu 9 maja 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

 • o wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie nie  może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 5.800,-zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych),,
 • wadium  wniesione przez  uczestnika, który  przetarg  wygra zostanie zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
 • wadium  wniesione  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  zostanie  zwrócone nie później     niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty przetargu,
 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia
  aktu notarialnego,
 • uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

– dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu     potwierdzającego tożsamość);

 • potwierdzenie wniesienia wadium;
 • aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP;
 • odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
 • w  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  cudzoziemcy  na  zasadach  określonych w  ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z  2017.,poz.2278),
 • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana,
 • zainteresowani  mogą   brać  udział  w  przetargu  osobiście  lub przez pełnomocników, którzy  posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,
 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami
  i roszczeniami osób trzecich, z dniem  04 stycznia 2023 r. upłynął  termin  składania  wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu,
 • dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój wydał decyzję nr 21/2016 z dnia
  23.05.2016 r., o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Uzbrojenie terenu działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 106, 107, 115, 116, 46, 47/1, 47/2, 162/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 48, 50, 52, 53, 55, 120, 121/3,109 obr.1 przy
  ul. F. Chopina w Szczawnie- Zdroju.”
 • zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno-Zdrój przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie -Zdroju nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.1 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej w tym z usługami,
 • pełne uzbrojenie w media w ul. F. Chopina, w drodze wewnętrznej na dz. 121/3 biegną: kolektor sanitarny, gazociąg, wodociąg, linia telekomunikacyjna i eklektyczna,
 • zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: „RIVa” -grunty orne
  o  pow. 0.3064 ha,
 • przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa ma prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – wymagane zawarcie warunkowej umowy sprzedaży,
 • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVa nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl zapisu art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2409, ze zm.)
 • wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają
  nabywcę, 
 • jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Szczawna -Zdroju może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 9.03.2023 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu                                      z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37,

Szczawno-Zdrój 2023-03-16

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy