Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/69 o pow. 0,0772 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/69 o pow. 0,0772 ha

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r.poz.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213) oraz zarządzenia nr 212/2022 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 24.11.2022 r.

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/69 o pow. 0,0772 ha, objętej księgą wieczystą
nr SW1W/00071892/6.

                        Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,- zł +podatek VAT 23%

Przetarg odbędzie się dnia

5 kwietnia 2023 roku o godz. 1200,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium do przetargu nieograniczonego dz. nr 790/69.

Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później

niż w dniu 29 marca 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

 • o wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie nie  może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.200,-zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
 • wadium  wniesione przez  uczestnika, który  przetarg  wygra zostanie zaliczone na  poczet ceny  nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
 • wadium  wniesione  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  zostanie  zwrócone nie później     niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty przetargu,
 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia
  aktu notarialnego,
 • uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

– dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość);

– potwierdzenie wniesienia wadium;

– aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP;

– odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).

 • w  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  cudzoziemcy  na  zasadach  określonych w  ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z  2017.,poz.2278),
 • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana,
 • zainteresowani  mogą   brać  udział  w  przetargu  osobiście  lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,
 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich, z dniem  06.01.2023 r. upłynął  termin  składania  wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu,
 • dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dnia 25.08.2022 r. została wydana decyzja nr 30/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn.:” Zabudowa mieszkaniowa na terenie działki o nr. ewid. 790/5, 790/6 obr. Szczawno-Zdrój 1 wraz z podziałem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą stanowiącą dojazd z ul. F. Chopina (dz.123/2) na działkach nr ewid. 109, 120 (Wp), 106, 105/1, 105/2, 121/3 (dr), 53/1, 52/1, 48/3, 48/5, 163/7, 164/2, 790/1, 790/2 obr. Szczawno-Zdrój 1.”
 • planowany docelowy dostęp do drogi od ul. F. Chopina, zgodnie z decyzją nr 230/2022 z dnia 21.06.2022 r. Starosty Wałbrzyskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu
  i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „budowa drogi gminnej w Szczawnie-Zdroju na dz. nr 109, 106, 105/2 i 105/1 obr nr 0001 Szczawno-Zdrój 1 wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika odparowującego”, aktualnie dostęp do drogi publicznej ul. A. Mickiewicza poprzez drogi wewnętrzne na działkach nr 121/3, 48/5, 53/1, 52/1, 48/3, 163/7, 791/2 i 164/2 – oznaczonych jako dr-drogi,
 • pełne uzbrojenie w media w ul. F. Chopina, w drodze wewnętrznej na dz. 121/3 biegną : kolektor sanitarny, gazociąg, wodociąg, linia telekomunikacyjna i eklektyczna,
 • wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają
  nabywcę, 
 • jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Szczawna -Zdroju może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 21.02.2023 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37,36 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37,74,849-39-36,

Szczawno-Zdrój 2023-03-03

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy