Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Solickiej.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Solickiej.

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 112/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19.07.2023 r.

OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Solickiej.

PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:

1. prawo własności garażu o powierzchni 16,16 m2. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Aktualny stan techniczny, określony jako zły, wymagający robót murarskich.

2. prawo własności nieruchomości gruntowej działek nr 514/11 o pow. 0,0044 ha zabudowanej garażem i nr 514/13 o pow. 0,0031 ha, obręb Szczawno-Zdrój 2, objęte księgą wieczystą nr SW1W/00072039/6. Nieruchomość wyposażona w media.

Dostęp do drogi publicznej ul. Saperwów przez działkę sąsiednią (dz. 514/14) – poprzez ustanowienie służebności prawa przejazdu i przechodu w przebiegu zgodnie z decyzją nr 1/2023 Burmistrza Szczawna Zdroju z dnia 11.01.2023 r.

Na działce 514/13 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu oraz w pasie o szerokości 1,5 m, wzdłuż posadowionego przy jej granicy budynku, celem przeprowadzenia bieżącej konserwacji i remontu wzniesionego na tej działce budynku, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Solickiej 16A w Szczawnie-Zdroju składającej się z działki nr 514/1.

Na działce 514/11 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu oraz na działce 514/13 zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu oraz w pasie o szerokości 1,5 m, wzdłuż posadowionego przy jej granicy budynku, celem przeprowadzenia bieżącej konserwacji i remontu wzniesionego na tej działce budynku, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Solickiej 16B w Szczawnie-Zdroju składającej się z działek nr 514/2, 514/8, 514/9 obręb Szczawno-Zdrój 2.

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Szczawna-Zdroju Uchwała Nr XL/68/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 listopada 2021 r., obszar oznaczony jest jako tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: B – Tereny mieszkaniowe, Bi – Inne tereny zabudowane. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju. Nieruchomość jest zlokalizowana w obszarze historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.08.1977 r. pod numerem A/2576/682/Wł, wobec czego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie zamierzenia i prace remontowe oraz adaptacyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przez działkę nr 514/13 biegnie kanalizacja deszczowa wraz ze studnią.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000.00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2023 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – garaż ul. Solicka”. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 28 września 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

–  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– koszty transakcji ponosi strona kupująca,

– termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

– cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

– nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 01.09.2023 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.  Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.

– nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (74 849 39 36).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37, 74 849-39-38

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 Szczawno-Zdrój 04.09.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec