Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój przy ul. Szczawieńskiej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój przy ul. Szczawieńskiej

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.2213) i zarządzenia  nr 89/2022   Burmistrza  Szczawna – Zdroju z dnia 9.05.2022 r.

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój przy ul. Szczawieńskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka
nr 6/2 o pow. 2.8434 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00059129/7.

                Cena wywoławcza nieruchomości: 3.400.000,- zł  + podatek VAT 23%

Przetarg odbędzie się dnia  

31 października 2022 roku o godz. 12 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 300.000,- zł /trzysta tysięcy złotych/na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój –
PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.

Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później

niż w dniu 24 października 2023 r. w tytule wpłaty (przelewie) należy wpisać – „wadium –
działka nr 6/2”.

Uwagi dodatkowe:

 • o wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie nie  może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 34.000,-zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych),
 • wadium  wniesione przez  uczestnika, który  przetarg  wygra zostanie zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
 • wadium  wniesione  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty przetargu,
 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia
  aktu notarialnego,

– dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu     potwierdzającego tożsamość);

określonych w  ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  

(Dz.U. z  2017.,poz.2278),

 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu,
 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami
  i roszczeniami osób trzecich, z dniem  20.06.2022 r. upłynął  termin  składania  wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XXIV/62/12 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 03 grudnia 2012 r. nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem 1P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa, ustala się realizację obiektów: produkcyjnych, usługowych w tym handlowych, magazynowo-składowych, administracyjnych i socjalnych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów o małej architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeń,
 • w części południowo-wschodniej działki przebiegają linie energetyczne napowietrzne eWD,
 • zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „ŁIV”- łąki trwałe
  o pow. 1.1146 ha, „PsIV”- pastwiska trwałe o pow. 1.7288 ha,
 • ,dojazd do nieruchomości od ul. Szczawieńskiej poprzez służebność na działce nr 10/9,  9/2, 8/2,  5/2 i 7/2 objętych księgą wieczystą nr SW1W/00059129/7, zgodnie z decyzją podziałową Burmistrza Szczawna -Zdroju nr 8/2011 z dnia 05.12.2011 r.
 • działka posiada pełne uzbrojenie w media,
 • wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają
  nabywcę, 
 • jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Szczawna -Zdroju może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 22.08.2023 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu  z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37,

Szczawno-Zdrój 2023-08-29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18