Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 180/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 04.10.2022 r.

OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:

1. prawo własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku, składający się z 7 pomieszczeń oraz wc o powierzchni 78,32 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Lokal do remontu.

2. prawo własności nieruchomości gruntowej działek nr 483 i nr 485/1 o łącznej pow. 0,0376 ha, zabudowanych budynkiem, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00039447/6 w udziale wynoszącym 1812/10000.  Gmina sprzedaje udział procentowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i księgą wieczystą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLV/2/18 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 05 lutego 2018 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: B – Tereny mieszkaniowe, Bi – Inne tereny zabudowane. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym w zabudowie półzwartej i przybudowanym doń parterowym budynkiem użytkowym. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Części wspólne nieruchomości stanowią grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Są to między innymi: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy kominy, klatka schodowa, korytarze oraz instalację: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest zlokalizowany w obszarze historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.08.1977 r. pod numerem A/2576/682/Wł, wobec czego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie zamierzenia i prace remontowe oraz adaptacyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości: 260.000.00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2023 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal użytkowy ul. Sienkiewicza 7”. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

–  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– koszty transakcji ponosi strona kupująca,

– termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

– cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

– nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 22.11.2022 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-nieruchomość nie została nabyta w przetargach organizowanych w dniu 28.12.2022 r. I przetarg nieograniczony oraz w dniu 28.02.2023 r. II przetarg nieograniczony,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.  Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.

– nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (74 849 39 36).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37, 74 849-39-38

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Szczawno-Zdrój 16.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu