Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 180/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 04.10.2022 r.

OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 7

PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:

1. prawo własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku, składający się z 7 pomieszczeń oraz wc o powierzchni 78,32 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Lokal do remontu.

2. prawo własności nieruchomości gruntowej działek nr 483 i nr 485/1 o łącznej pow. 0,0376 ha, zabudowanych budynkiem, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00039447/6 w udziale wynoszącym 1812/10000.  Gmina sprzedaje udział procentowy zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i księgą wieczystą.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLV/2/18 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 05 lutego 2018 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: B – Tereny mieszkaniowe, Bi – Inne tereny zabudowane. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym w zabudowie półzwartej i przybudowanym doń parterowym budynkiem użytkowym. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Części wspólne nieruchomości stanowią grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Są to między innymi: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy kominy, klatka schodowa, korytarze oraz instalację: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest zlokalizowany w obszarze historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.08.1977 r. pod numerem A/2576/682/Wł, wobec czego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie zamierzenia i prace remontowe oraz adaptacyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości: 260.000.00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2023 roku o godz.10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal użytkowy ul. Sienkiewicza 7”. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

–  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– koszty transakcji ponosi strona kupująca,

– termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

– cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

– nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 22.11.2022 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-nieruchomość nie została nabyta w przetargach organizowanych w dniu 28.12.2022 r. I przetarg nieograniczony oraz w dniu 28.02.2023 r. II przetarg nieograniczony,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.  Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.

– nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (74 849 39 36).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37, 74 849-39-38

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Szczawno-Zdrój 16.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec