Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 30a

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 30a

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213)
i zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 2 lutego 2023 r.

OGŁASZA

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza 30a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 331/3 o pow. 0.0180 ha, obręb Szczawno-Zdrój 1, objętej księgą wieczystą
nr SW1W/00001921/8. W operacie ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek „B” – tereny mieszkaniowe.

                                           Cena wywoławcza nieruchomości: 31.000,- zł  

Przetarg odbędzie się dnia

19 września  2023 roku o godz.12 00,

    w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.

Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później niż
w dniu 12 września 2023 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium do przetargu dz. nr 331/3 przy ul. H. Sienkiewicza 30a”

Uwagi dodatkowe:

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 310,-zł (słownie: trzysta dziesięć złotych),

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

–  koszty transakcji ponosi strona kupująca,

– termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

– cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

– sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

– uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową),

– w  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  cudzoziemcy  na  zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.2278),

– cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana,

– zainteresowani  mogą   brać  udział  w  przetargu  osobiście  lub przez pełnomocników, którzy  posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,

– nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno-Zdrój Uchwała
nr XL/68/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 listopada 2021 r.- teren oznaczony jest symbolem 1.6 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami.

– zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: B – tereny mieszkaniowe,

– nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich,

 – z dniem 23.03.2023 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 26.04.2023 r., 20.06.2023 r. i 02.08.2023 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionych przyczyn.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37,36 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37, 74 849-39-36.

Szczawno-Zdrój 2023-08-17

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec