Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.2213), oraz zarządzenia nr 127/2023 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 25 sierpnia 2023 r.

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój
w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/56 o pow. 0,0756 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.

                        Cena wywoławcza nieruchomości: 116.000,- zł +podatek VAT 23%

Rokowania odbędą się dnia

03 października 2023 roku o godz. 1000,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.

Zaliczka winna zostać uznana na rachunku gminy w dniu 28 września 2023 r.

 • Zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej zgłaszającego, nie później niż 28 września 2023 r. do godz. 1500  
  w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Ofertę zaadresować następująco:

    „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

    Oferta – rokowania na sprzedaż  dz. nr 790/56 w pobliżu ul. F. Chopina w Szczawnie-   Zdroju”

    NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 03.10.2023 r. GODZ. 10:00” 

 • Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki,
 • wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki,
  w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

 • uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
 • w  rokowaniach  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  cudzoziemcy  na zasadach określonych w  ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z  2017.,poz.2278),
 • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana
 • zainteresowani  mogą   brać  udział  w  rokowań  osobiście  lub przez pełnomocników, którzy  posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,
 • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,
 • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,
 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty rokowań,
 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,
 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%,
 • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na równe miesięczne raty, płatne przez okres 3 miesięcy licząc od daty sprzedaży nieruchomości. Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczany jest podatek Vat, nie podlega on rozłożeniu na raty. Pierwsza rata wraz z podatkiem Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,a następne raty wraz
  z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Preferowana jest wpłata jednorazowa.
 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami
  i roszczeniami osób trzecich, z dniem  30.03.2023 r. upłynął  termin  składania  wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dnia 25.08.2022 r. została wydana decyzja nr 30/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn.:” Zabudowa mieszkaniowa na terenie działki o nr. ewid. 790/5, 790/6 obr. Szczawno-Zdrój 1 wraz z podziałem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą stanowiącą dojazd z ul. F. Chopina (dz.123/2) na działkach nr ewid. 109, 120 (Wp), 106, 105/1, 105/2, 121/3 (dr), 53/1, 52/1, 48/3, 48/5, 163/7, 164/2, 790/1, 790/2 obr. Szczawno-Zdrój 1.”
 • zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: „RIVa”- grunty orne
  o  pow. 0.0756 ha,
 • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVa nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2409),
 • zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję,
 • planowany docelowy dostęp do drogi od ul. F. Chopina, zgodnie z decyzją nr 230/2022 z dnia 21.06.2022 r. Starosty Wałbrzyskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu
  i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „budowa drogi gminnej w Szczawnie-Zdroju na dz. nr 109, 106, 105/2 i 105/1 obr nr 0001 Szczawno-Zdrój 1 wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika odparowującego”, aktualnie dostęp
  do drogi publicznej ul. A. Mickiewicza poprzez drogi wewnętrzne na działkach nr 121/3, 48/5, 53/1, 52/1, 48/3, 163/7, 164/2, 790/1, 790/2 i 791/2 – oznaczonych jako dr-drogi,
 • pełne uzbrojenie w media w ul. F. Chopina, w drodze wewnętrznej na dz. 121/3 biegną : kolektor sanitarny, gazociąg, wodociąg, linia telekomunikacyjna i elektryczna,
 • wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają
  nabywcę, 
 • jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Szczawna -Zdroju może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 18.05.2023 r., 04.07.2023 r., i 21.08.2023 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań
z uzasadnionych przyczyn.

Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników rokowań na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37,36 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37,74 849-39-36,

Szczawno-Zdrój 2023-08-28

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.