Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 08.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 08.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

WYKAZ NR  23 /2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości
na okres 21 dni, tj. od dnia 08.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 22/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 2 lutego 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, w pobliżu ul. F. Chopina
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                     : Szczawno-Zdrój  1,    Numer działki         : 790/60 Powierzchnia         : 0.0776 ha Księga Wieczysta  : SW1W/00071892/6 Kataster nieruchomości: „RIVa” – grunty orne,  
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa
niezabudowana
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaDecyzja Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 30/2022 z dnia 25.08.2022 r., o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. “Zabudowa mieszkaniowa na terenie działki nr ewid.
790/5, 790/6 obr. Szczawno-Zdrój 1 wraz z podziałem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą stanowiącą dojazd z ul. F. Chopina” (dz.123/2) na działkach nr ewid. 109, 120 (Wp), 106, 105/1, 105/2, 121/3 (dr), 53/1, 52/1, 48/3, 48/5, 163/7, 164/2, 790/1, 790/2 obr. Szczawno-Zdrój 1″.  
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                    120.000,- zł + podatek Vat 23%    
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego      ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 22 marca 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.02.07

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO