Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7122
/
/
Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Burmistrz Zawichostu

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1774 ze zm./ oraz § 6 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U. 2021 r., poz.2213/

OGŁASZA:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

 1. Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 724 o powierzchni 0,8700 ha, poł. w miejscowości Podszyn; Gmina Zawichost; woj. świętokrzyskie.
 1. Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost /SALA NR 5 – na I piętrze/.
 1. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne, na okres 6 lat.
 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi:  560,00 zł/1 ha.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście:  Nr 06 9429 0004 2001 0100 1531 0002  BS Sandomierz – nie później niż do dnia 23.08.2022 r. w wysokości:
 • 100,00 złotych, (słownie: sto złotych 00/100)

(w tytule należy wpisać: wpłata wadium dot. działki nr 724 o pow. 0,8700 ha poł. w Podszynie – przetarg 30.08.2022 r.)

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego.
 1. Z osobą ustaloną jako dzierżawcę przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta umowa dzierżawy. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg w terminie 21 dni od przetargu Gmina Zawichost odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Stawki czynszu dzierżawnego uzyskane w przetargu płatne będą w cyklach rocznych do dnia 30 września każdego roku licząc od rokuzawarcia umowy dzierżawy.
 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem telefonu:/015/ 836-41-15  wew. 27.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzeniem 82/2024 z 15 kwietnia 2024 r „Ogłaszam wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pustej 4 na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia”

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony