Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Rogozińcu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Rogozińcu

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 POŁOŻONEGO W ROGOZIŃCU NR 14

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 77,85 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe i piecowe. Budynek,
w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 116 o pow. 0,0723 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00030512/0. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 116 w Rogozińcu.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000 r.
z późniejszymi zmianami działka nr 116 oznaczona jest symbolem „M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.

CENA  WYWOŁAWCZA

171.000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 34.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 1.710,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 1 września 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Rogozińcu nr 14”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 1 września 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 8 września
2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 6 września 2023 r. o godz. 10:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz
w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 31 lipca 2023 r. do 6 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec