Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 4 położonego w Kosieczynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 4 położonego w Kosieczynie

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4

POŁOŻONEGO W KOSIECZYNIE PRZY UL. GŁÓWNEJ NR 42

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z: 2 pokoi, kuchni
i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,67 m². Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,08 m2 i 4,93 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 171/6 o pow.
513 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00059171/6. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

CENA  WYWOŁAWCZA

85.000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 17.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 850,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 5 maja 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 42”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 5 maja 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 maja 2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 13:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 6 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu