Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż

nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

na działce oznaczonej geodezyjnie nr 100/15 o pow. 0,4400 ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00042487/2.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu w celu dokonywania napraw, konserwacji urządzeń infrastrukturalnych oraz usuwania awarii infrastruktury technicznej przebiegającej przez działkę nr 100/15 służącej obsłudze nieruchomości przyległej, a zabudowanej kompleksem obiektów zespołu szkół leśnych w Rogozińcu oznaczonej działką nr 100/17. 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolne od innych obciążeń i zobowiązań.

Budynek internatu jest w złym stanie technicznym o pow. użytkowej parteru 982,70 m2, poddasza 981,10 m2 i piwnicy 239,20 m2 z dostępem do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa doprowadzona jest do nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2020r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późn. zm.  działka oznaczona symbolem  „ U11” – Usługi. Obszary przestrzeni publicznej.

W ewidencji gruntów i budynków działka 100/15 w Rogozińcu oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Działka nr 100/15 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena  wywoławcza  wynosi  500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Wysokość wadium 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł), w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 02 listopada 2022r.

na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060  prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na działkę 100/15 w Rogozińcu”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 02 listopada 2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 10 listopada 2022r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 07 listopada 2022r. o godz. 1200

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 24 sierpnia 2022r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. 68 39 10 337. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe Gminy Zbąszynek nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie  o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami  i rozporządzenia w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 25 sierpnia 2022r. do 07 listopada 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE